ZMĚNA TRVALÉHO BYDLIŠTĚ: Jak na to a co nezapomenout?

Konečně jste se přestěhovali do svého vysněného domu nebo se vám podařilo najít vhodný byt a rádi byste si zde zřídili trvalý pobyt? V tom případě vás čeká několik úkolů, které musíte splnit. Poradíme, jak provést přepis trvalého bydliště, co k tomu budete potřebovat, komu hlásit změnu trvalého bydliště a jak se provádí změna trvalého bydliště u dítěte.

Adresa trvalého pobytu

Čeští občané mohou mít pouze jedno místo trvalého pobytu, které se musí nacházet v objektu určeném pro bydlení, ubytování nebo rekreaci, jenž má zároveň vlastní evidenční či popisné číslo (případně orientační). Jedná se o adresu, která je pak směrodatná pro veškeré úřady. Na toto místo navíc člověk dostává veškerou poštu a je uvedeno také v jeho dokladech.

Zákon ovšem neříká, že by se člověk skutečně musel zdržovat tam, kde má uveden svůj trvalý pobyt. Také nemáte žádnou povinnost přihlásit se k trvalému pobytu na místě, kde v současné době skutečně žijete, ani za svůj trvalý pobyt označit nemovitost, kterou jste si pořídili. Adresa místa trvalého pobytu je tedy údaj, jenž má pouze evidenční charakter.

Jaký je rozdíl mezi trvalým bydlištěm a trvalým pobytem?

Ačkoliv české zákony znají pouze termín trvalý pobyt, lidé ho běžně zaměňují za výraz trvalé bydliště. Kromě toho se pak můžete setkat také s pojmem přechodné bydliště, ale ten zákon nezná. Jde o pozůstatek z minulosti, kdy bylo nutné přechodný pobyt vždy přihlásit. V praxi se dnes nicméně přechodné bydliště, kde se člověk skutečně zdržuje, hlásí například z důvodu doručování pošty.

Jak změnit trvalou adresu?

Pokud se chcete přestěhovat nebo si jednoduše přepsat trvalý pobyt na jiné místo, není to žádný problém. Pamatujte ovšem na to, že s tímto krokem kromě návštěvy úřadu souvisí také další povinnosti, kam patří především výměna osobních dokladů. Budete tedy muset absolvovat řadu pochůzek a informovat o této změně různé instituce.

Kdo může ohlásit změnu trvalého pobytu?

 • Český občan starší 15 let,
 • zákonný zástupce, poručník, opatrovník či pěstoun občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do osobní péče,
 • opatrovník občana, který není způsobilý ohlásit změnu trvalého pobytu a má jmenovaného opatrovníka,
 • za českého občana staršího 18 let, jemuž v samostatném právním jednání brání duševní porucha, to může udělat člen domácnosti, kterému oprávnění k zastupování dané osoby schválil soud, nebo jím pověřený zmocněnec, a to na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Přihlášení k trvalému pobytu

Osoby, které se chystají změnit místo pobytu, obvykle v první řadě chtějí vědět, kam se kvůli tomu mají vydat a jaké vyžaduje změna trvalého bydliště doklady. Pokud je to i váš případ, nejprve byste měli zamířit na ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu, což bude například obecní úřad, úřad městské části nebo úřad městského obvodu, ale také může jít o magistrát města.

Na ohlašovně nemusíte podávat žádnou oficiální žádost o změnu trvalého bydliště. Stačí se zde prokázat platným dokladem totožnosti a vyplnit „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, kam se uvádí jméno, příjmení, rodné číslo, původní adresa a nová adresa místa trvalého pobytu. Poté ještě budete muset uhradit poplatek za změnu trvalého bydliště, který v současné době činí 50 korun.

Kromě toho se doporučuje vzít si s sebou nějaký doklad o vlastnictví domu nebo bytu, kam chcete provést převod trvalého bydliště. Může to být například výpis z katastru nemovitostí nebo kupní smlouva, ale pokud si úřad tuto skutečnost může ověřit sám, nejsou tyto dokumenty potřeba. Jste-li v nájmu, současnou adresu pak můžete doložit nájemní smlouvou.

Další možností, jak doložit užívání domu či bytu, je pak písemný a úředně ověřený souhlas majitele nemovitosti s přihlášením k trvalému pobytu. Pracnému sepisování tohoto dokumentu se nicméně můžete vyhnout, pokud se oprávněná osoba rozhodne navštívit ohlašovnu s vámi a na tomto místě před úředníkem potvrdí, že přehlášení trvalého bydliště schvaluje.

Jakmile bude vše vyřízeno, ještě vás čeká jeden důležitý krok. Na ohlašovně vám ustřihnou rožek občanky a vydají vám prozatímní doklad, kterým se budete prokazovat, dokud nebudete mít k dispozici občanský průkaz s novou adresou. Jedná se o žlutou kartičku, která bude označená jako „Potvrzení o změně trvalého pobytu“ a bude obsahovat vaši starou i novou adresu.

Ačkoliv se nedá provést změna trvalého bydliště online ani změna trvalého bydliště přes datovou schránku, pokud chcete celou situaci trochu urychlit, můžete zamířit na internetové stránky Ministerstva vnitra České republiky (MVČR). Zde najdete formulář na změnu trvalého bydliště (Přihlašovací lístek k trvalému pobytu), který si pak můžete sami vytisknout a vyplnit, než se vydáte na ohlašovnu.

Co vše je potřeba ke změně trvalého bydliště?

Pokud se chystáte učinit tento velký životní krok, jistě vás potěší, že změna trvalého bydliště není zdaleka tak složitá, jak se vám možná na první pohled zdá. Abyste mohli přehlášení provést, postup při změně trvalého bydliště bude vypadat následovně:

 • nejprve vyplňte „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“,
 • poté předložte doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičák, pas),
 • doložte vlastnictví domu či bytové jednotky,
 • nebo případně doložte užívání bytu.

Změna trvalého bydliště: kde hlásit?

Když provedete všechny výše zmíněné kroky, možná budete mít pocit, že máte hotovo. Vaše práce tím ale samozřejmě ještě nekončí. Ohlašovna má povinnost provést zápis o změně adresy trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného otálení, tedy nejpozději do 3 pracovních dnů. Poté vás čeká výměna dokladů a ohlášení změny trvalého bydliště různým institucím.

Změna trvalého bydliště: občanský průkaz

Jedním z nejdůležitějších kroků při změně trvalého pobytu je samozřejmě výměna osobních dokladů. Pamatujte tedy na to, že do 15 dnů od ohlášení změny místa bydliště je nutné zažádat o vydání nového občanského průkazu. Ten vás nebude nic stát a měl by být připravený k vyzvednutí během následujících 30 dnů (do té doby můžete používat náhradní doklad, kterým je „Potvrzení o změně trvalého pobytu“).

Změna trvalého bydliště: cestovní pas

Máte-li platný cestovní pas, není nutné při změně trvalého pobytu žádat o nový. Důvodem je skutečnost, že se do tohoto dokladu údaj o adrese trvalého bydliště nezapisuje.

Změna trvalého bydliště: řidičský průkaz

Váš řidičský průkaz změna trvalého bydliště nijak nepostihne. Do tohoto dokladu se totiž místo trvalého pobytu již nezaznamenává. Pokud ovšem patříte mezi vlastníky mezinárodního řidičského průkazu, máte povinnost změnu trvalého bydliště oznámit, protože v tomto dokladu se adresa trvalého pobytu uvádí.

Registr vozidel

Jste-li vlastníkem motorového vozidla, nemusíte sice při přehlášení trvalého pobytu měnit řidičský průkaz, ale cesta na úřad se vám bohužel nevyhne. Do 10 pracovních dnů je totiž nutné sdělit tuto změnu registru vozidel, aby bylo možné doplnit údaje do velkého technického průkazu a vyhotovit nový malý technický průkaz. Oba tyto doklady si tedy nezapomeňte vzít s sebou. Zároveň pak budete muset uhradit správní poplatek 50 korun.

Zdravotní pojišťovna

Dalším důležitým krokem při změně trvalého bydliště je ohlášení této skutečnosti své zdravotní pojišťovně. Ze zákona mají totiž čeští občané povinnost to provést do 30 dnů ode dne, kdy ke změně adresy místa trvalého pobytu došlo, a to i v případě, kdy pojišťovna tuto změnu již sama zaznamenala. Dá se to provést telefonicky, ale i písemně nebo pomocí e-mailu.

Úřad práce

Patříte k osobám, které jsou v době změny místa trvalého pobytu registrované jako uchazeči o zaměstnání? Pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo vám náleží dávky pomoci v hmotné nouzi? V takovém případě se na úřad práce změna trvalého bydliště musí ohlásit do 8 dnů ode dne, kdy k této události došlo.

Finanční úřad

Finanční úřad změna trvalého bydliště samozřejmě také zajímá, ale daná instituce má přístup do základních registrů, takže by si měla upravit data sama. Pokud nepatříte mezi registrované daňové subjekty, po změně místa trvalého pobytu mimo územní působnost původního úřadu obdržíte oznámení o změně. Tam najdete také informaci o tom, kde bude nově uložen váš daňový spis.

Patříte-li mezi registrované daňové subjekty s vlastním daňovým identifikačním číslem (DIČ), při změně trvalého bydliště mimo působnost původního finančního úřadu bude vydáno rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti. Od té doby pak přejde místní příslušnost na finanční úřad podle vašeho nového trvalého pobytu.

Živnostenský úřad

Podnikatelé, kteří mění adresu trvalého pobytu, nic živnostenskému úřadu hlásit nemusí. Ten by si ji měl totiž na základě údajů uvedených v základních registrech sám změnit v rejstříku živnostenského podnikání. Platí to však pouze v případě, kdy adresa sídla podnikatele zůstává na původním místě.

Živnostenský úřad změna trvalého bydliště zajímá v případě, kdy současně s místem trvalého pobytu plánujete změnit i sídlo svého podnikání, což budete muset nahlásit do 15 dnů. Můžete to přitom vyřídit v místě starého či nového sídla, ale pokud zaplatíte poplatek 100 korun, dá se to provést na kterékoliv pobočce.

Výjimku v tomto případě představují situace, kdy podnikatel v minulosti uvedl, že by se sídlo podnikání mělo za každé situace shodovat s místem jeho trvalého pobytu. V takovém případě není nutné nikam pospíchat, jelikož si živnostenský úřad zanese údaj o změně trvalého bydliště a nové adrese sídla podnikání do živnostenského rejstříku sám.

Katastr nemovitostí

Spousta lidí se také ptá, jestli bude zajímat změna trvalého bydliště katastr nemovitostí. V tomto případě pro vás ovšem máme dobrou zprávu, jelikož si katastrální úřad aktualizuje údaje pomocí základních registrů, takže mu žádné změny hlásit nemusíte.

Česká správa sociálního zabezpečení

Ačkoliv má tato instituce přístup do základních registrů, změna adresy trvalého bydliště je důležitá z pohledu pobírání důchodů. Typicky se přitom na ČSSZ změna trvalého bydliště hlásí v závislosti na tom, jakým způsobem je vám dávka vyplácena:

 • Výplata v hotovosti prostřednictvím České pošty – je nutné nahlásit změnu trvalého bydliště ČSSZ a zároveň se vydat na poštu, kde vyplníte speciální tiskopis, s jehož pomocí pak pošta převede výplatu důchodu no nové místo podle vašeho nového trvalého pobytu.
 • Výplata převodem na účet – v tomto případě musíte ohlásit změnu trvalého bydliště pouze ČSSZ, a to například pomocí dopisu s vlastnoručním podpisem, nebo vyplněním příslušného formuláře, který najdete na stránkách ČSSZ.

Další místa pro nahlášení trvalého bydliště:

 • zaměstnavatel či školské zařízení,
 • banky a jiné finanční instituce, kde máte účty nebo úvěry,
 • pošta (je to důležité pro SIPO či rozhlasové a televizní poplatky),
 • komerční pojišťovny, kde máte sjednanou pojistku,
 • dodavatelé energií (plyn, elektřina),
 • telefonní operátor,
 • ošetřující lékaři.

Změna trvalého bydliště dítěte

Pokud vlastníte nemovitost nebo ji pronajímáte, můžete na danou adresu přihlásit samozřejmě i další osoby, což může být třeba manžel, manželka nebo dítě. Každá přihlášená osoba nicméně musí při změně trvalého bydliště také vyměnit své osobní doklady. Vy pak budete muset vyplnit souhlas, podle kterého budou moci ve vašem domě nebo bytě žít další oprávněné osoby.

Nezletilé osoby mívají přidělené stejné místo trvalého pobytu jako jejich matka nebo otec. Pokud trvalé bydliště měníte, za dítě mladší 15 let to musí provést jeho zákonný zástupce, poručník, opatrovník, pěstoun nebo fyzická osoba, které bylo svěřeno do osobní péče. Bude k tomu potřeba rodný list dítěte a případně jeho občanský průkaz, pokud mu byl již vydán. Následně je nutné tento doklad vyměnit.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Kdo může provést přepsání trvalého bydliště?

Změnu adresy trvalého pobytu může ohlásit občan starší 15 let. Dále to může být zákonný zástupce, poručník, opatrovník či pěstoun dítěte mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo svěřeno do péče. Také sem patří opatrovník občana, který není způsobilý ohlásit změnu trvalého pobytu, a za občana staršího 18 let, kterému v samostatném právním jednání brání duševní porucha, to smí udělat člen domácnosti, který je oprávněn daného jedince zastupovat.

Co je potřeba pro změnu trvalého bydliště?

Nejprve musíte vyrazit na ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu, což může být obecní úřad, úřad městské části, úřad městského obvodu či magistrát města. Tam vyplníte „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“, prokážete se dokladem totožnosti, doložíte doklad o vlastnictví či užívání nemovitosti a zaplatíte 50 korun. Následně vám ustřihnou rožek občanky a vydají prozatímní doklad.

Kde je třeba nahlásit změnu trvalého bydliště?

Pokud provedete změnu trvalého bydliště, budete muset do 15 dnů zažádat o nový občanský průkaz. Majitelé motorových vozidel musí také provést změnu v registru vozidel, ale řidičáky se nemění. Dále se změna adresy trvalého pobytu hlásí zdravotní pojišťovně a v některých případech živnostenskému úřadu, Úřadu práce ČR nebo České správě sociálního zabezpečení. Nezapomeňte také informovat zaměstnavatele, školu, banky, pojišťovny, poštu, lékaře či dodavatelé energií.

Jak dlouho trvá změna trvalého bydliště?

Samotná změna trvalého bydliště je poměrně krátký proces, který při troše štěstí na úřadě vyřídíte během několika minut (záleží na tom, kolik zde bude čekat lidí). Poté ovšem budete muset zažádat o změnu dokladů, změnu registrace vozidla nebo změnu sídla podnikatele a také obvolat některé instituce. Počítejte tedy s tím, že vám to nějaký čas zabere a na nové doklady si chvíli počkáte.