MYSLIVECKÉ ZKOUŠKY 2024: Co obnáší a jak je získat?!

Je vaším snem nebo snem vašeho blízkého přítele či příbuzného stát se myslivcem? A věděli jste, že tohoto cíle můžete dosáhnout i bez vysoké školy? Stačí absolvovat myslivecký kurz a splnit zkoušky z myslivosti. Jediné, čím musíte disponovat, je odhodlání, trpělivost a píle. Kurz myslivosti může být navíc perfektním vánočním nebo narozeninovým dárkem!

Jak začít s myslivostí?

Myslivost představuje soubor činností, jež jsou prováděny za účelem obhospodařování populací zákonem stanovených druhů volně žijících živočichů a udržení a rozvíjení mysliveckých a kulturních tradic České republiky. Ačkoliv mnoho lidí z široké veřejnosti považuje myslivost za volnočasovou aktivitu nebo sport, tato činnost není a nikdy nebyla v české právní úpravě takto definována.

V roce 2012 byla myslivost vzhledem k její dlouhé historii a kulturnímu významu přidána na Seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky. V současné době se myslivosti může věnovat prakticky každý fyzicky způsobilý, svéprávný občan ČR, jenž absolvoval oficiální specializovaný kurz a složil zkoušky z myslivosti.

Každý člověk, který se rozhodne věnovat myslivosti, by měl být v prvé řadě seznámen s etickými pravidly lovu, které upravuje zákon. Myslivost totiž neznamená možnost lovit zvěř kdykoliv a kdekoliv se člověku zrovna umane. Tato činnost má za cíl regulovat početní stavy jednotlivých druhů zvěře v souladu s přírodními podmínkami krajiny a se zájmy vlastníků pozemků, aby byl zachován přirozený vývoj ekosystémů a populací.

Pokud to s myslivostí myslíte vážně a jste dobře obeznámeni s podmínkami této činnosti i s uvedenými etickými pravidly, vaše první kroky by měli vést k některému z okresních mysliveckých spolků (OMS). Na internetu najdete seznam těchto spolků, kde si můžete vybrat ten, který je nejblíže vašemu bydlišti, nebo obci, kde chcete kurz absolvovat.

Termíny, rozvrhy a ceny kurzů myslivosti se u jednotlivých spolků mohou lišit. Proto je třeba nejprve zjistit podrobnější informace o tom, co vámi vybraný spolek nabízí. Kromě přihlášky do kurzu je pak také potřeba domluvit si praxi v honitbě, která trvá jeden rok a je nezbytná pro připuštění k mysliveckým zkouškám. Pokud neznáte nikoho, kdo by vám ji poskytnul, je možné domluvit se přímo s vedoucím vybraného OMS.

Kdo nemusí skládat myslivecké zkoušky?

Pakliže jste zkoušku z myslivosti složili v průběhu studia na vysoké škole, nemusíte již kurz absolvovat a zkoušky opět provádět. Stejně tak není nutné hlásit se k mysliveckým zkouškám ani v případě, že jste absolventem střední školy nebo vyšší odborné školy, kde je myslivost buď přímo vaším studijním oborem, nebo alespoň předmětem.

Podmínky získání mysliveckých zkoušek

Základní podmínkou pro získání mysliveckých zkoušek je absolvování mysliveckého kurzu a roční praxe v honitbě. Odborný kurz myslivosti probíhá v rámci zhruba pěti až deseti víkendů. Během výuky se seznámíte s potřebnou legislativou, naučíte se základy myslivecké kynologie, zoologie a péče o zvěř, získáte informace o používaných zbraních, střelivu, průběhu lovu a osvojíte si postupy nezbytné první pomoci.

V průběhu roční praxe v honitbě se pak naučíte mysliveckým dovednostem, které je potřeba zvládat při výkonu práva myslivosti. Pakliže byste tuto praxi neabsolvovali, nebudete připuštění ke zkoušce. Navíc znalosti získané během této praktické části kurzu využijete následně také při výkonu zkoušek. Zároveň si v průběhu praxe můžete rovnou udělat i zbrojní průkaz.

Kdo je myslivecký hospodář?

Chcete-li se myslivosti věnovat opravdu na plno, a nejen jako účastník případných honiteb, pak můžete zkusit složit zkoušky mysliveckého hospodáře. S touto funkcí se však pojí celá řada povinností a vysoká míra odpovědnosti. Taková osoba má například na starost přípravu plánu mysliveckého hospodaření a lovu, zároveň musí dbát na dodržování tohoto plánu a dohlížet na to, aby právo myslivosti bylo vykonáváno v souladu s povinnými předpisy.

Kromě toho je myslivecký hospodář povinen zabezpečovat plnění povinností spojených s chovem a lovem zvěře, vést záznamy o hospodaření v honitbě, evidovat vydané povolenky k lovu a v honitbě používané lovecké psy, provádět a zajišťovat opatření na ochranu zvěře a vykonávat mnoho dalších úkonů, které upravuje zákon o myslivosti.

Mysliveckým hospodářem se přitom může stát každý právně způsobilý, bezúhonný občan České republiky, starší 21 let, který drží platný lovecký lístek, má platný zbrojní průkaz skupiny C, je pojištěn pro výkon práva myslivosti, a především splnil zkoušku pro mysliveckého hospodáře nebo zkoušku z myslivosti na vysoké či vyšší odborné škole, případně úspěšně absolvoval střední školu, kde je myslivost povinným vyučovacím předmětem.

Zkoušky mysliveckého hospodáře

Zkoušky pro myslivecké hospodáře mohou trvat až čtyři hodiny a skládají se z písemné a ústní části. Jako první přitom účastníka čeká zkouška písemná, během které student obvykle vypracovává na základě konkrétního zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě.

Kromě uvedeného návrhu pak musí vytvořit také statistický výkaz o stavu honitby a záznam o ulovené zvěři, jenž obsahuje informace o její kontrole, označení, prodeji a tak dále. Navíc účastník zkoušky v rámci této písemné části vytváří také evidenci vydaných povolenek k lovu a evidenci loveckých psů, kteří jsou při honitbě využíváni.

Ústní část zkoušky na mysliveckého hospodáře se pak skládá z okruhů, s nimiž byl student během kurzu seznámen. Přezkoušení probíhá před odbornou komisí, jež se skládá z několika členů, kam patří předseda, místopředseda a zkušební komisaři. Během ústní zkoušky přitom není možné zkoušet více účastníků najednou, ale vždy pouze jednoho samostatně.

Myslivecké zkoušky – otázky

Studijní okruhy určené pro zkoušky z myslivosti stejně jako způsob provádění daných zkoušek se řídí Vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. Předměty, z nichž student skládá zkoušku, jsou přitom rozděleny do čtyř hlavních skupin, a to následujícím způsobem:

  • I. skupina: zahrnuje práva a povinnosti mysliveckého hospodáře a s nimi související předpisy o myslivosti, ochraně přírody a krajiny, zbraních a střelivu, veterinární předpisy, předpisy o ochraně zvířat proti týrání, a to vše se zaměřením na práva a povinnosti mysliveckého hospodáře, právní předpisy Evropské unie a mezinárodní úmluvy týkající se myslivosti.
  • II. skupina: obsahuje předměty týkající se zařazování honiteb do jakostních tříd (minimální a normované stavy zvěře, chov zvěře v oblastech chovu zvěře), plánů mysliveckého hospodaření (vedení myslivecké evidence a statistiky, povolenky k lovu), mysliveckých zařízení (péče o zvěř, zásady chovu a ochrany zvěře a životního prostředí, zvláště chránění živočichové), ekologie a etologie a jejich využití v myslivecké praxi (pohoda zvěře a ochrana přírody v České republice).
  • III. skupina: je zaměřena na výživu zvěře, nejdůležitější nemoci zvěře (předcházení těmto nemocím, postup při jejich zjištění, včetně léčebných prostředků a ochranných opatření), ošetřování ulovené zvěře a jejích jednotlivých částí, úpravu a hodnocení trofejí, systém chovatelských přehlídek a mysliveckou zoologii a kynologii.
  • IV. skupina: zahrnuje myslivecké zvyky a tradice, mysliveckou kulturu, mysliveckou mluvu, lovectví, lovecké zbraně a střelivo a bezpečnost při zacházení s nimi, lovecká pravidla, způsoby lovu (včetně sokolnictví), základy první pomoci při úrazech při provádění práva myslivosti a systém kontroly ulovené zvěře a jejího označování.

Co je to myslivecká stráž?

Vedle mysliveckého hospodáře pak stojí ještě takzvaná myslivecká stráž, kterou se rozumí osoba zodpovědná za dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti. Tento člověk má povinnost prokazovat se průkazem myslivecké stráže a nosit u sebe služební odznak. Pokud myslivecká stráž zjistí nějaké škody, nedostatky nebo závady, je povinna oznámit je příslušnému orgánu nebo uživateli honitby, kterým může být držitel honitby nebo její nájemce.

Honitba přitom představuje orgánem státní správy stanovený soubor na sebe navazujících honebních pozemků, kde lze provádět právo myslivosti (tzn. provozování chovu a lovu zvěře). Její minimální výměra je zákonem stanovena na 500 ha. V případě trvale oplocené honitby neboli obory pak činí tento limit 50 ha.

Oprávnění myslivecké stráže

Zákon o myslivosti opravňuje mysliveckou stráž mimo jiné především kontrolovat osoby v honitbě. Jelikož myslivecká stráž dohlíží na to, aby účastníci honitby uplatňovaly myslivecké právo v souladu s právními předpisy a etickými pravidly lovu, může například zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích dopravní prostředky včetně přepravovaných zavazadel.

Kromě toho může myslivecká stráž požadovat po osobách, jež se nacházejí v honitbě a drží střelnou nebo jinou loveckou zbraň, předložení zbrojního průkazu, loveckého lístku, povolenky k lovu a dalších dokumentů souvisejících s výkonem mysliveckého práva. Stejně tak má právo zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné nezákonné činnosti, a přivolat Policii České republiky.

To samé platí i v případě držení zakázané lovecké výzbroje nebo střelné zbraně, přičemž tyto nástroje a pomůcky může myslivecká stráž zároveň dané osobě odejmout. Navíc má pověřená stráž právo odebrat dotyčnému i neoprávněně ulovenou či přepravovanou zvěř (případně i loveckého psa) a vykázat pytláka z honitby.

V rámci výkonu své funkce pak má myslivecká stráž také právo usmrcovat živočichy vyžadující regulaci a toulavé psy pronásledující zvěř, kteří se nacházejí v honitbě, a to ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení (nebo od jejího plotu). Toto oprávnění se však nevztahuje na záchranářské, služební a slepecké psy a na psy loveckých a ovčáckých plemen.

Co se týká usmrcování volně se toulajících zvířat, může tak myslivecká stráž učinit například i v případě koček, které se nacházejí v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení (nebo od oplocení této nemovitosti). Další práva a povinnosti osob vykonávající funkci myslivecké stráže pak upravuje zákon o myslivosti.

Myslivecké zkoušky psů

Nejen myslivec, ale také lovecký pes, který se smí účastnit honiteb, musí splňovat českou legislativou dané podmínky. Existují tak i myslivecké zkoušky pro psa, respektive zkoušky z výkonu loveckých psů, při nichž musí zvíře prokázat své schopnosti v určitých zákonem stanovených loveckých disciplínách. Tyto psí disciplíny přitom zahrnují:

  • vyhledávání, dohledávání a přinesení usmrcené zvěře,
  • vyhledávání, dohledávání a přinesení postřelené nebo jiným způsobem zraněné drobné zvěře,
  • vyhledávání živé spárkaté zvěře,
  • dosledování usmrcené, postřelené nebo jiným způsobem zraněné spárkaté zvěře,
  • norování.

Má-li lovecký pes při zkouškách obstát, je potřeba, aby disciplína byla provedena dle požadavků zkušebního řádu, a to v úrovni odpovídající alespoň III. ceně. V případě úspěšného absolvování zkoušek, získá majitel psa Potvrzení o složení zkoušky psa z výkonu, které je vystaveno pořadatelem příslušné zkoušky.

Nutno ještě dodat, že tyto zkoušky jsou určeny pro skupiny loveckých plemen, kam patří ohaři, jezevčíci, teriéři, honiči, barváři, retrieveři a lovečtí slídiči. V rámci výše uvedených disciplín přitom pes prokazuje takzvanou loveckou upotřebitelnost a průběh zkoušek je vždy přizpůsoben charakteristickým vrozeným pracovním vlastnostem daného plemene.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Jak se stát myslivcem?

Abyste se v České republice mohli legálně věnovat myslivosti, je nutné absolvovat odborný kurz a splnit zkoušky z myslivosti. Vše se přitom provádí u vybraného okresního mysliveckého spolku. Každý z těchto spolků však nabízí různé termíny a ceny mysliveckých kurzů, proto je potřeba se o nabídce zvoleného spolku nejprve informovat a případně si vybrat jiný, který poskytuje kurzy ve vámi preferovaném termínu.

Co obnáší myslivecký kurz?

Myslivecký kurz se skládá z praktické a teoretické výuky. Praktická část zahrnuje roční praxi v honitbě, kterou si účastník kurzu domlouvá sám. Teoretická část kurzu se pak skládá z výuky předmětů, které jsou zahrnuty v závěrečné zkoušce a jež jsou dány Vyhláškou ministerstva vnitra č. 244/2002 Sb. V průběhu kurzu se tak seznámíte nejen s legislativou týkající se myslivosti, ale naučíte se také základy myslivecké kynologie, zoologie, první pomoci, osvojíte si myslivecké zvyky, tradice i kulturu a mnoho dalšího.

Jak probíhají zkoušky z myslivosti?

Zkoušky myslivosti se dělí na dvě části, a to písemnou a ústní. V rámci písemné části zkoušky je potřeba vypracovat dle zadání návrh plánu mysliveckého hospodaření v honitbě včetně dalších nezbytných náležitostí souvisejících s činností mysliveckého hospodáře, jako je například statistický výkaz o stavu honitby. Ústní zkouška pak probíhá před několikačlennou komisí, která je složena z předsedy, místopředsedy a zkušebních komisařů.

Co může myslivecká stráž?

Hlavní úlohou myslivecké stráže je dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti. Dle platné legislativy má tak člověk vykonávající tuto funkci právo kontrolovat osoby, jež se nacházejí v honitbě a drží střelnou zbraň nebo jinou loveckou výzbroj. Kromě toho má také například právo usmrcovat živočichy, kteří vyžadují regulaci. Další práva a povinnosti myslivecké stráže jsou pak detailně popsána v zákoně o myslivosti.