PLNÁ MOC K PŘEPISU VOZIDLA 2024 (PDF vzor ke stažení zdarma)

Chystáte se prodat automobil? Pak nezapomeňte na to, že máte jako prodejci odpovědnost za jeho přepis na nového majitele. U samotného převodu je ideální, když jsou přítomny obě zúčastněné strany, tedy prodávající i kupující. Pokud se však jedna strana nemůže dostavit, postačí, když od ní budete mít připravenou plnou moc.

Co je to plná moc na přepis auta?

Plná moc na převod vozidla je důležitý dokument, který opravňuje původního nebo nového majitele jednat při přepisu automobilu na registru vozidel za druhou stranu. Jedná se tedy o typ speciální plné moci, která se vždy váže k nějakému konkrétnímu úkonu. Obecné podmínky a pravidla pro uplatňování plné moci pak upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Zúčastněnými stranami v tomto dokumentu jsou takzvaný zmocnitel a zmocněnec. Zmocnitel přitom představuje osobu, která druhé straně uděluje právo jednat v dané věci jeho jménem. Vedle toho zmocněnec je osoba, jíž je toto právo prostřednictvím plné moci udělováno.

Kdy je plná moc na přepis vozidla potřeba?

Jakmile dojde k prodeji vozidla, běží prodejci od chvíle podpisu kupní smlouvy lhůta v délce 10 dnů, během které je potřeba nechat auto převést na nového vlastníka. Odpovědnost za tento přepis přitom nese vždy majitel prodávaného vozu. V případě, že tak nestihne učinit do zákonem stanovené lhůty, může mu být udělena pokuta až ve výši 50 tisíc korun.

Jelikož 10 dní není příliš dlouhá doba a pro někoho může být komplikované se během tohoto termínu dostavit na úřad, je možné záležitost vyřídit prostřednictvím plné moci. Tato listina musí být přitom vždy podepsaná a úředně ověřená. Učinit tak lze jednoduše na pobočkách sítě Czech POINT, které se obvykle nacházejí na pracovištích České pošty.

Obsah plné moci k převodu vozidla

Plná moc k přepisu vozidla musí vždy na prvním místě obsahovat název listiny (tedy Plná moc) a dále identifikační údaje zúčastněných stran. Těmi mohou být jak fyzické podnikající i nepodnikající osoby, tak i právnické osoby. V případě fyzických osob je potřeba uvést jméno a příjmení, trvalé bydliště či sídlo a rodné číslo nebo IČO.

Pokud se jedná o osobu právnickou, uvádí se do plné moci název společnosti, identifikační číslo, adresa sídla, informace, v jakém obchodním rejstříku je zapsaná, a údaje o jednající osobě (tj. jméno, příjmení a funkce). Kromě toho je potřeba v listině stanovit, která z uvedených osob je zmocnitel a která zmocněnec.

Následuje informace o tom, jakého úkonu se plná moc týká, a dále je ještě potřeba uvést údaje o předmětném vozidle (tj. značka a typ vozidla, registrační značka a VIN). Nakonec dokumentu se pak jen uvede datum, místo a podpis. Takto připravenou plnou moc už můžete nechat ověřit a předat druhé straně.

Formulář: plná moc k přepisu vozidla

Pokud si i přes výše uvedené informace listinu přeci jen netroufáte sami sepsat, a zajímá vás, kde sehnat vzorový formulář na plnou moc, tak nabízíme jednoduché řešení. Připravili jsme pro vás univerzální vzor plné moci k přepisu vozidla, do kterého stačí prakticky už jen vyplnit potřebné údaje o zmocniteli, zmocněnci a předmětném vozidle.

Formulář plné moci si můžete jednoduše stáhnout do svého zařízení a vytisknout. Po jeho vyplnění už ho stačí nechat jen úředně ověřit a můžete jej předat zmocněnci, který jej předloží na registru vozidel. Nezapomeňte však na to, že dokument musí být také podepsaný. Plná moc k přepisu vozidla ke stažení je pro vás k dispozici níže.

Plná moc pro převod vozidla – vzor ke stažení zdarma.

Postup při převodu vozidla

Co se týká samotného přepisu automobilu, je nejprve třeba vyplnit k tomu určený formulář (tzv. Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla). Ten naleznete ve formátu PDF na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR. Tento formulář je potřeba podat na dopravním odboru úřadu obce s rozšířenou působností. Kromě připravené žádosti je však nutné přinést na úřad ještě několik dalších dokumentů, bez nichž nelze převod uskutečnit. Mezi tyto přílohy patří:

 • doklad o nabytí vozidla (např. kupní nebo leasingová smlouva),
 • velký a malý technický průkaz,
 • protokol z evidenční kontroly,
 • doklady totožnosti původního i nového majitele nebo doklad totožnosti jednoho z nich a plná moc od druhého,
 • platná zelená karta,
 • potvrzení o úhradě správního poplatku,
 • potvrzení o úhradě ekologické daně, pokud je to pro dané vozidlo vyžadováno.

Protokol z evidenční kontroly

Ještě, než se vydáte vyřizovat převod na registr vozidel, budete muset absolvovat evidenční kontrolu, v rámci níž získáte protokol, který je povinnou přílohou žádosti o přepis auta. Kvůli případným nesrovnalostem je vhodné provést evidenční kontrolu s dostatečným předstihem. Platnost vydaného protokolu je 30 dní a během návštěvy STK bude zkontrolováno například:

 • identifikační číslo vozidla (VIN),
 • typ motoru,
 • barva karoserie,
 • počet míst k sezení,
 • rozměry ráfků a pneumatik,
 • stav tachometru,
 • výrobní štítky.

Zelená karta

Další povinnou přílohou žádosti o převod vozidla na nového majitele je takzvaná zelená karta. Jedná se o doklad, který potvrzuje, že máte k danému automobilu sjednané povinné ručení. To byste přitom měli uzavřít nejpozději v den podpisu kupní smlouvy, a to z toho důvodu, že podle zákona nesmíte s nepojištěným autem vůbec vyjet na vozovku.

Kolik se platí za přepis auta?

Samotný převod automobilu na nového majitele není až tak finančně nákladný. Jednorázový správní poplatek vás vyjde na 800 korun. Je však potřeba počítat s tím, že se nejedná o jediný výdaj, který budete muset v rámci koupě vozu uhradit. Kromě tohoto poplatku vás bude stát ještě přibližně 400 až 1000 korun povinná evidenční kontrola.

Pokud je předmětem prodeje navíc vozidlo, za které je nezbytné uhradit ekologickou daň, počítejte také s nákladem od 3000 do 10 000 korun v závislosti na tom, pod jakou normu vozidlo spadá. Nejlevnější položkou při přepisu vozidla je pak úřední ověření plné moci, které na pobočce Czech Point stojí pouhých 30 korun.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Jak napsat plnou moc na přepis auta?

Plná moc na přepis vozidla musí vždy obsahovat identifikační údaje o zmocniteli a zmocněnci. Dále je potřeba uvést informaci o tom, k jakému úkonu je zmocněnec pověřen, a neměly by chybět ani údaje o předmětném vozidle. Na konci listiny je pak nezbytné uvést datum, místo a podpis a dokument nechat následně úředně ověřit.

Jak přepsat vozidlo na nového majitele?

Přepis vozidla na nového majitele se provádí na dopravním odboru úřadu obce s rozšířenou působností. Zde byste měli pověřené osobě předložit vyplněnou žádost včetně všech příloh, jako je protokol z evidenční kontroly, zelená karta, doklady totožnosti původního i nového majitele, dokument potvrzující nabytí vozidla a potvrzení o zaplacení správního poplatku a ekologické daně (je-li vyžadována).

Co je potřeba k přepisu vozidla na nového majitele?

Předtím, než necháte vozidlo převést na nového majitele, je nutné absolvovat evidenční kontrolu na vybraném STK, kde vám vystaví protokol. Dále musí nový majitel nejpozději v den podpisu kupní smlouvy uzavřít k danému vozu povinné ručení, na základě kterého získá zelenou kartu. Následně je potřeba vyplnit Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla a zanést ji na příslušný úřad společně s kupní smlouvou, malým a velkým technickým průkazem a dokladem totožnosti obou smluvních stran.

Kdo platí za přepis auta?

Za převod vozidla na nového majitele je vždy zodpovědný původní majitel automobilu. Nicméně to, kdo zaplatí správní poplatek za tento úkon, závisí vždy na domluvě prodávajícího a kupujícího. Výše tohoto poplatku je přitom stanovena na 800 korun.