POPLATEK ZA PSA 2024: Kdy, kolik a jak ušetřit na tomto poplatku?

Pokud se rozhodnete pořídit si domů chlupatého mazlíčka, měli byste pamatovat na to, že kromě skvělé zábavy vám z tohoto kroku plynou i nějaké povinnost. Nejedná se samozřejmě pouze o pravidelné venčení, ale patří sem i přihlášení psa na úřadě a placení poplatku za psa. Prozradíme, jak přihlásit psa na úřad, jaká je sazba poplatku za psa a kdo je od jeho placení osvobozen.

Kde mám přihlásit psa?

Ať už se rozhodnete pořídit si domů psa z útulku, nebo si zakoupíte psa papírového, čeká vás zpočátku několik důležitých úkonů, na které byste rozhodně neměli zapomenout. To samozřejmě platí i ve chvíli, kdy se vaší fence narodí štěně, které si plánujete nechat. Vaší povinností je co nejrychlejší nahlášení psa správci poplatku, kterým je obecní či městský úřad podle vašeho trvalého bydliště nebo úřad příslušné městské části.

Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, musí každý držitel jednoho nebo více psů za přihlášené mazlíčky pravidelně platit poplatek. To se vztahuje na psy starší 3 měsíců, přičemž lhůta pro přihlášení zde činí maximálně 15 dnů po nabytí zvířete nebo po dosažení příslušného věku (nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce jinou lhůtu). Držitel psa pak musí mít trvalý pobyt (fyzická osoba) nebo sídlo (právnická osoba) na území České republiky.

Co se týče přihlášení psa na úřad, musí to provést i jedinci, kteří jsou dle zákona osvobozeni od placení poplatků, nebo osoby, které se s mazlíčkem většinu času zdržují mimo své trvalé bydliště (například na chatě). Každý pes následně obdrží evidenční známku, která je nepřenosná na jiného čtyřnohého kamaráda. Do 15 dnů pak musí držitel psa ohlásit také jakoukoliv změnu nebo jinou skutečnost, která má vliv na výši či zrušení poplatku.

Pro nahlášení psa na úřad budete jako fyzická osoba potřebovat svůj občanský průkaz. Kromě toho můžete donést další dokumenty, které mohou být podstatné pro osvobození od placení poplatků za psa nebo pro uznání nižší sazby, což je třeba potvrzení o požívání nějakého typu důchodu, průkaz ZTP či ZTP/P nebo potvrzení provozování psího útulku. Někde lze přitom provést přihlášení psa online nebo jej poslat poštou, ale jinde je nutné dostavit se na úřad osobně.

Proč se platí poplatek za psa?

Pokud jste si pořídili čtyřnohého kamaráda, možná vám vrtá hlavou, proč je vlastně placení za psa nutné a k čemu pak obce dané peníze používají. Důvodem odvádění těchto poplatků je snaha o pokrytí nákladů, které musí město či obec vynaložit na udržování veřejných prostor v dobrém stavu. Spadá sem tedy například financování následujících aktivit:

  • úklid psích exkrementů z veřejného prostranství,
  • vývoz odpadkových košů na psí exkrementy,
  • pořizování a oprava odpadkových košů na psí exkrementy,
  • nákup veřejně dostupných sáčků na psí exkrementy.

Kolik činí platba za psa?

Sazba tohoto poplatku se pro jednotlivé obce a města v České republice liší. Jinak tedy bude vypadat poplatek za psa v Praze, poplatek za psa v Brně nebo třeba poplatek za psa na malém městě či v obci, která má pouze několik desítek obyvatel. Samozřejmě pak záleží i na tom, zda jde pouze o jediného psa, nebo jste si domů pořídili hned několik čtyřnohých mazlíčků.

Podle zákona o místních poplatcích může sazba poplatku ze psů činit až 1500 Kč za jeden kalendářní rok, pokud člověk vlastní jednoho psa. U druhého a každého dalšího psího kamaráda pak může být tato částka až o 50 % vyšší. Jiná je ovšem situace v případě osob starších 65 let, kdy poplatek za psa činí maximálně 200 Kč za jeden kalendářní rok na prvního psa.

Konkrétní sazbu poplatku za psa si stanovuje každá obec nebo město samostatně a může se lišit i s ohledem na to, ve které konkrétní lokalitě máte trvalé bydliště. Svou roli zde může hrát třeba hustota a typ zástavby (sídliště, historická část města, vilová čtvrť a podobně). V rámci obecně závazné vyhlášky pak mohou být některým osobám poplatky odpuštěny.

Trvá-li povinnost platit poplatek za psa dobu kratší, než je jeden kalendářní rok, držitel zvířete musí uhradit poplatek v poměrné výši (dle počtu započatých kalendářních měsíců). Dojde-li ke změně místa přihlášení nebo sídla, držitel psa musí platit poplatek nové příslušné obci od počátku nového kalendářního měsíce, jenž následuje po měsíci, kdy k této změně došlo.

Kdy se platí poplatek za psa?

Pokud se vám úspěšně povedlo přihlášení psa na obec nebo přihlášení psa na město, jistě teď přemýšlíte, jaká je splatnost poplatku za psa. V tom případě pamatujte, že vyměřenou částku můžete uhradit nejpozději 31. března daného kalendářního roku. Když si psa pořídíte později, máte povinnost zaplatit stanovenou částku v den, kdy psa přihlašujete na příslušný úřad (nejpozději ve lhůtě stanovené vyhláškou pro ohlášení vzniku poplatkové povinnosti).

Kdo nemusí platit za psa?

Určité skupiny osob jsou v současné době od placení poplatku za psa osvobozeny, a to trvale. Podle zákona o místních poplatcích jej nemusí uhradit jedinci, kteří prostřednictvím adekvátních dokumentů prokáží, že patří do některé z následujících skupin:

  • nevidomé osoby,
  • držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,
  • lidé závislí na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona upravujícího sociální služby,
  • osoby provádějící výcvik psů, kteří slouží jako doprovod nevidomých či držitelů průkazu ZTP a ZTP/P (trenéři asistenčních psů),
  • osoby, kterým držení a používání psa stanovuje zvláštní právní předpis (myslivci, psovodi Policie ČR a podobně),
  • jedinci provozující útulek pro zvířata.

Kromě toho navíc existují specifické případy, kdy může obec či město prostřednictvím obecně závazné vyhlášky některým obyvatelům poplatek za psa dočasně nebo trvale odpustit, nebo případně o něco snížit. Často sem spadají osoby, které si vzaly zvíře z místního útulku, nechaly svého pejska vykastrovat, pořídily si záchranářského psa nebo vlastní psa chovaného k vědeckým účelům.

Co se stane, když neplatím poplatek za psa?

Stejně jako v případě jiných poplatků, na které nechtěně či úmyslně zapomenete, vás také při nezaplacení poplatku za psa čeká sankce. V tomto případě vám konkrétně hrozí pokuta ve výši až trojnásobku původního obnosu, který jste měli uhradit (bude-li se situace opakovat, sankce může být samozřejmě vyšší).

Jestliže svého mazlíčka nepřihlásíte na obecní nebo městský úřad, čímž se budete vyhýbat placení poplatku za psa, samozřejmě vám také hrozí postih. Výše pokuty se v takovém případě může vyšplhat až na 500 000 Kč. Právě z toho důvodu byste měli dodržovat zákonem stanovené postupy, zvíře včas nahlásit a také ve stanoveném termínu uhradit příslušný poplatek.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Jak nahlásit psa na úřad?

Pokud si pořídíte psa, musíte jej nahlásit na úřad obce, města či příslušné městské části dle vašeho trvalého bydliště, a to nejpozději 15 dnů od jeho nabytí nebo od chvíle, kdy dovrší 3 měsíců věku. Musí to provést dokonce i osoby, které jsou podle zákona či obecně závazné vyhlášky osvobozeny od placení poplatku za psa. Pes následně dostane evidenční známku.

Jak zaplatit poplatek za psa?

Všichni držitelé psů jsou povinni pravidelně odvádět své obci či městu poplatek za psa. Jeho maximální výše u jednoho mazlíčka činí 1500 korun (u osob starších 65 let je to pouze 200 korun), zatímco pro druhého a každého dalšího psa je pak sazba až o 50 % vyšší. Konkrétní částku si přitom může každé město či obec stanovit samostatně.

Kdo je osvobozen od poplatku za psa?

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, stanovuje, že některé osoby jsou od placení poplatku za psa osvobozeny. Patří sem nevidomí lidé a držitelé průkazu ZTP či ZTP/P, dále pak provozovatelé útulku pro zvířata, jedinci závislí na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona upravujícího sociální služby, trenéři asistenčních psů nebo osoby, kterým držení psa stanovuje zvláštní právní předpis.

K čemu slouží poplatek za psa?

Finance, které město nebo obec prostřednictvím uhrazených poplatků za psa získá, jsou určeny k udržování veřejných prostranství v čistotě. Slouží tedy k zaplacení úklidu psích exkrementů na ulicích a v dalších veřejných prostorách, k zakoupení a obhospodařování odpadkových košů na exkrementy nebo třeba na nákup veřejně dostupných sáčků na psí exkrementy.