RYBÁŘSKÝ LÍSTEK 2024: Cena a jak ho získat?

Baví vás rybaření a rádi byste si občas nachytali pár ryb v českých revírech? V tom případě budete samozřejmě potřebovat rybářský lístek a povolenku k lovu ryb, ale vyplatí se být také členem některé z lokálních organizací Českého nebo Moravského rybářského svazu. Prozradíme, jak získat rybářský lístek, jakou má tento rybářský průkaz cenu a jak si koupit povolenku na ryby.

Co je rybářský lístek?

Rybářský lístek je doklad, který vás opravňuje rybařit na státních revírech České republiky. Musí ho tedy mít každý člověk, který zde plánuje chytat ryby, ať už jde o českého občana, nebo o cizince. Zároveň je nezbytný k tomu, aby bylo možné získat povolenku k lovu, která daného jedince opravňuje k lovu ryb či jiných vodních organismů v příslušném rybářském revíru.

Na našem území jsou rybáři organizováni do dvou hlavních spolků, což je Český rybářský svaz (ČRS) a Moravský rybářský svaz (MRS), které se dále dělí na územní svazy a místní organizace či pobočné spolky. Pokud chce člověk rybařit ve svazových revírech, nejprve by se měl stát členem jednoho z těchto sdružení. Výběr příslušného svazu přitom záleží na tom, kde člověk v budoucnu plánuje rybařit.

Platnost rybářského lístku

Pokud jde o to, jak dlouho platí rybářský lístek, v současné době máte na vybranou hned z několika možností. K dispozici jsou konkrétně následující varianty:

 • rybářský lístek na 1 rok,
 • rybářský lístek na 3 roky,
 • rybářský lístek na 10 let,
 • rybářský lístek na dobu neurčitou (doživotní rybářský lístek),
 • rybářský lístek na 30 dní (krátkodobý rybářský lístek).

Jak si zařídit rybářský lístek?

O vydání rybářského lístku může zažádat občan České republiky nebo také cizinec, který nemá na našem území trvalé bydliště. Žadatel přitom musí vyplnit předepsaný formulář označovaný jako „Žádost o vydání rybářského lístku“, který je nutné opatřit všemi požadovanými náležitostmi. Tento dokument je dostupný na všech věcně a místně příslušných úřadech.

Žádost o rybářský lístek se následně podává na obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na pověřeném obecním úřadě příslušném podle místa trvalého bydliště. Pokud chce tento doklad získat cizinec, musí se obrátit na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo na pověřený obecní úřad, v jehož obvodě se aktuálně zdržuje.

Co je potřeba pro získání rybářského lístku?

Ačkoliv by to možná někteří z vás uvítali, v současné době bohužel nelze získat rybářský lístek online, takže v každém případě budete muset zamířit na úřad. Podmínky pro získání rybářského lístku se pak liší v závislosti na tom, zda se jedná o první rybářský lístek pro člověka, který tento doklad nikdy dříve nevlastnil, nebo vás čeká obnova rybářského lístku (tedy už jste nějaký kdysi měli).

Jak získat první rybářský lístek?

Pokud plánujete vyřízení rybářského lístku, ale nikdy jste tento doklad nevlastnili, postup bude o něco složitější než v případě osob, které už dříve rybářský lístek získaly. Abyste mohli tento průkaz získat, budete muset prokázat, že máte znalosti potřebné k lovu ryb, a to tak, že složíte předepsané zkoušky. Žadatel musí mít základní znalosti v následujících oblastech:

 • poznání ryb a vodních organismů,
 • biologie ryb a vodních organismů,
 • způsoby lovu ryb,
 • rybářské hospodaření v rybářských revírech,
 • zákon o rybářství a jeho prováděcí vyhlášky.

Nejprve tedy bude potřeba navštívit místní organizaci Rybářského svazu (ČRS nebo MRS) nejblíže místu trvalého bydliště, kde můžete také podat přihlášku ke členství (to je zpoplatněno a vyžaduje také odpracovat brigádnické hodiny). Na tomto místě pak člověk zjistí také termíny příslušného testu, který zde později může také absolvovat. Výjimky tvoří:

 • osoby, které zastávají funkci rybářského hospodáře či rybářské stráže,
 • studenti a absolventi vysoké školy, kteří úspěšně absolvovali zkoušku z rybářství,
 • absolventi střední školy s maturitní zkouškou v oboru rybářství,
 • absolventi střední školy s výučním listem v oboru rybář.

Pokud se vám podaří zkoušku úspěšně složit, bude vám vydáno Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. To poté na obecním úřadě obce s rozšířenou působností nebo na pověřeném obecním úřadě příslušném podle místa trvalého bydliště přiložíte ke své žádosti o rybářský lístek a následně zaplatíte správní poplatek.

TOP:   AFIRMACE PRO ŠŤASTNÝ ŽIVOT: Jak najít štěstí pomocí pozitivních frází?

Jestliže jste zažádali o členství v Českém nebo Moravském rybářském svazu, kromě toho získáte také členskou legitimaci v místní organizaci Rybářského svazu, po jejímž vydání je nutné zaplatit zápisné a členský příspěvek. To ale stále není vše, protože abyste mohli na českých revírech legálně rybařit, budete potřebovat ještě povolenku k lovu ryb.

Obnovení rybářského lístku

Jestliže jste již v minulosti rybářský lístek vlastnili, proces získání nového průkazu pro vás bude o mnoho jednodušší. Stačí se na úřadě prokázat dříve vydaným rybářským lístkem, nebo případně jiným dokladem, pomocí kterého dosvědčíte, že jste dříve byli majitelem tohoto dokladu. Máte-li propadlý rybářský lístek, není tedy nutné znovu prokazovat svou způsobilost a skládat rybářské zkoušky.

Horší to bude v případě, kdy vás postihla ztráta rybářského lístku, nebo vám byl tento doklad odcizen. V takovém případě budete potřebovat opět Žádost o vydání rybářského lístku a také osvědčení o splnění kvalifikačních předpokladů pro vydání rybářského lístku. Pokud nic takového k dispozici nemáte, budete muset s největší pravděpodobností zkoušky skládat znovu.

Jaké doklady musí mít člověk s sebou?

Aby bylo možné ověřit, že jsou údaje v žádosti o rybářský lístek pravdivé, je nutné předložit váš platný občanský průkaz. Pokud o rybářský lístek žádá osoba mladší 15 let, bude potřebovat dokument, který jí k těmto účelům stanovil věcně příslušný úřad. Jedná-li se o cizince, měl by doložit svůj cestovní pas. Kromě toho je nutné k žádosti doložit následující přílohy:

 • doklad o získané kvalifikaci (záleží na žadateli a typu požadovaného rybářského lístku),
 • doklad o zaplacení správního poplatku.

Rybářský lístek bez zkoušek 2024

Doklad o získané kvalifikaci nicméně nebudete potřebovat, pokud žádáte pouze o 30denní rybářský lístek. Nezáleží přitom vůbec na tom, zda o měsíční rybářský lístek žádá občan České republiky, nebo se jedná o cizince.

Rybářský lístek pro děti

Kromě rybářského lístku pro dospělé se v našich končinách vydává také dětský rybářský lístek. Spolu se všemi potřebnými dokumenty musí děti do 15 let předložit také souhlas oprávněného zástupce, ale jinak zde platí stejné podmínky. Školení pro mladistvé pak obvykle probíhá například formou rybářských kroužků, kde se mládeži věnují vedoucí s potřebnými znalostmi.

Kromě toho se může stát, že je rybářem rodič dítěte, a ten potom může nechat svého potomka rybařit v rámci své povolenky. V případě Českého rybářského svazu mohou děti do 10 let manipulovat s 1 udicí dospělého rybáře, ale pouze v jeho doprovodu. V rámci Moravského rybářského svazu může dospělý jedinec provádět individuální praktickou výuku rybolovu dětí do 8 let, má-li samozřejmě platný rybářský lístek a povolenku.

Rybářský lístek pro cizince

Cizinci mohou na našem území získat rybářský lístek v případě, kdy se prokáží oprávněním podobným našemu rybářskému průkazu, které bylo vydáno v cizím státě. Jestliže chtějí ovšem získat pouze krátkodobý rybářský lístek na 30 dnů, žádné kvalifikační předpoklady nemusí dokládat.

Cena rybářského lístku

Pokud byste si rádi tento doklad pořídili, mějte na paměti, že ceny rybářských lístků se odvíjí hlavně od toho, jaká je jejich doba platnosti. Důležitou roli zde ovšem hraje i skutečnost, zda jde o rybářský lístek pro dospělé, nebo o něj žádá osoba mladší 15 let. Také je ovšem nutné vzít v potaz, pokud o rybářský lístek žádá osoba, která provozuje lov ryb v rámci své funkce či povolání.

Klasický rybářský lístek cena 2024:

 • rybářský lístek na měsíc – 200 Kč,
 • rybářský lístek na 1 rok – 100 Kč,
 • rybářský lístek na 3 roky – 200 Kč,
 • rybářský lístek na 10 let – 500 Kč,
 • rybářský lístek na neurčito – 1000 Kč.

Rybářský lístek pro děti cena:

 • rybářský lístek na měsíc – 200 Kč,
 • rybářský lístek na 1 rok – 50 Kč,
 • rybářský lístek na 3 roky – 100 Kč,
 • rybářský lístek na 10 let – 250 Kč,
 • rybářský lístek pro děti na dobu neurčitou – 500 Kč.

Snížená sazba se kromě dětí mladších 15 let vztahuje také na další osoby. Sem patří konkrétně lidé studující rybářství nebo jedinci, kteří se rybářství věnují v rámci svého povolání nebo funkce. Jde tedy o studenty oboru rybářství, dále o odborné pracovníky na úseku rybářství (pokud mají provozování rybářství jako pracovní náplň), rybářské hospodáře a rybářskou stráž.

TOP:   AFIRMACE PRO ŠŤASTNÝ ŽIVOT: Jak najít štěstí pomocí pozitivních frází?

Kdy se vydávají povolenky na ryby?

Přestože splníte všechny předepsané kroky a získáte svůj rybářský průkaz, na ryby ještě vyrazit nemůžete. Chybí vám totiž povolenka k rybolovu, o kterou je nutné zažádat u své místní organizace. Osoba lovící ryby poté musí v povolence vyznačit datum lovu, rybářský revír, ale i počet, druh a hmotnost ulovených ryb.

Rybářská povolenka se v základu dělí na oprávnění k lovu na mimopstruhových vodách a oprávnění k lovu na pstruhových vodách. Kromě toho se pak samozřejmě rybářské povolenky liší v závislosti na tom, jakou mají platnost. Zatímco Moravský rybářský svaz vydává pouze povolenky územní a celorepublikové, Český rybářský svaz nabízí hned několik druhů povolenek, kam patří:

 • celorepubliková povolenka k lovu ryb (revíry ČRS i MRS),
 • celosvazová povolenka k lovu ryb (revíry ČRS),
 • územní povolenka k lovu ryb (u jednotlivých územních svazů),
 • místní povolenka k lovu ryb (na konkrétní rybářské revíry).

Povolenku k lovu ryb si může koupit člen ČRS či MRS, ale také nečlen (to znamená, že neplatí členský příspěvek a nemusí řešit brigády). Členské povolenky jsou ale samozřejmě mnohem levnější než ty nečlenské.

Povolenka na ryby 2024 v ČRS:

 • celosvazová mimopstruhová roční – 3150 Kč dospělý (9700 Kč nečlen), 1500 Kč mládež a ZTP, 850 Kč děti (4500 Kč nečlen),
 • celosvazová pstruhová roční – 3350 Kč dospělý (10 450 Kč nečlen), 1550 Kč mládež a ZTP, 900 Kč děti (4950 Kč nečlen),
 • celorepubliková mimopstruhová roční – 4500 Kč dospělý,
 • celorepubliková pstruhová roční – 4750 Kč dospělý,
 • krátkodobá mimopstruhová (3denní) – 1050 Kč člen, 2350 Kč nečlen,
 • krátkodobá mimopstruhová (10denní) – 1500 Kč člen, 3900 Kč nečlen,
 • krátkodobá pstruhová (3denní) – 1200 Kč člen, 2500 Kč nečlen,
 • krátkodobá pstruhová (10denní) – 1500 Kč člen, 4200 Kč nečlen.

Povolenka k lovu ryb 2024 v MRS:

 • celorepubliková mimopstruhová – 4500 Kč,
 • celorepubliková pstruhová – 4750 Kč,
 • dospělý mimopstruhová – 1250 Kč,
 • dospělý pstruhová – 1300 Kč,
 • poloviční mimopstruhová – 700 Kč,
 • poloviční pstruhová – 800 Kč,
 • mládež mimopstruhová – 400 Kč,
 • mládež pstruhová – 400 Kč,
 • týdenní mimopstruhová – 500 Kč,
 • týdenní pstruhová – 600 Kč,
 • denní mimopstruhová – 300 Kč,
 • denní pstruhová – 400 Kč,
 • roční pro nečleny – 10 000 Kč (mimopstruhová i pstruhová),
 • týdenní pro nečleny – 3000 Kč mimopstruhová, 3500 Kč pstruhová,
 • denní pro nečleny – 1000 Kč mimopstruhová, 1200 Kč pstruhová.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Kde si můžu udělat rybářský lístek?

Pokud přemýšlíte, kde mi vydají rybářský lístek, budete muset zamířit na obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo na pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Zde bude nutné vyplnit Žádost o vydání rybářského lístku, prokázat se platným občanským průkazem a doložit také potřebné dokumenty.

Jak získat první rybářský lístek?

Ještě než o rybářský lístek zažádáte, budete muset prokázat své znalosti potřebné k lovu ryb tím, že složíte předepsanou zkoušku. Následně získáte Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku, které spolu se Žádostí o vydání rybářského lístku předložíte na úřadě. Také bude nutné zaplatit správní poplatek.

Co stojí rybářský lístek?

Cena rybářského lístku se liší v závislosti na jeho platnosti. Lístek na jeden rok pro dospělé stojí 100 korun, na tři roky 200 korun, na 10 let 500 korun a na neurčito 1000 korun. Lístek na jeden rok pro děti vyjde na 50 korun, na 3 roky bude stát 100 korun, na 10 let zaplatíte 250 korun a na neurčito se bude jednat o 500 korun. Krátkodobý rybářský lístek na 30 dnů v obou případech stojí 200 korun.

Jaký je rozdíl mezi celosvazovou a celorepublikovou povolenkou?

Jak už samotný název napovídá, celorepubliková povolenka k lovu ryb opravňuje člověka k rybaření v revírech Českého rybářského svazu i Moravského rybářského svazu. Celosvazová povolenka se dá naopak využít pouze k lovení v revírech, které náleží konkrétnímu svazu.