LOVECKÝ LÍSTEK 2024: Cena, jak a kde ho získat?

Rádi byste se účastnili mysliveckých honiteb, ale nevíte, jaké podmínky pro výkon této činnosti musíte splňovat? V prvé řadě byste měli složit myslivecké zkoušky a získat lovecký lístek. K tomu bude zapotřebí absolvovat myslivecký kurz, který se skládá z teoretické části a roční praxe v honitbě. Abyste se pak mohli přímo aktivně účastnit lovu a používat k tomu určené zbraně, je nezbytné získat ještě také zbrojní průkaz.

Co je to lovecký lístek?

Lovecký lístek představuje doklad, který opravňuje jeho držitele k lovu zvěře, respektive k výkonu práva myslivosti. Lovu se tak můžete účastnit pouze za předpokladu, že tento dokument vlastníte. Zároveň je důležité, aby lovecký lístek nebyl v den honitby propadlý. Osoby, které loví bez platného loveckého lístku, se dopouštějí přestupku a hrozí jim pokuta ve výši až 30 tisíc korun.

Existuje přitom několik typů těchto dokumentů s různou délkou doby platnosti. Ta se liší podle toho, komu je oprávnění vydáváno a může trvat pouze jediný den nebo klidně celý rok. Chcete-li vědět, jakou může mít váš lovecký lístek platnost, pak je potřeba nejprve zjistit, do které z následujících kategorií spadáte:

 1. lovecký lístek pro občany ČR – má platnost buď na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou. Lístek na dobu určitou může trvat 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců či 1 rok,
 2. lovecký lístek pro studenty odborných škol, kde je myslivost povinným vyučovaným předmětem – platnost dokladu je jeden školní či akademický rok,
 3. lovecký lístek pro cizince (tzn. osoby, které nemají trvalý pobyt v ČR) – doba platnosti je vždy na dobu určitou (1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců nebo 1 rok).

Podmínky pro získání loveckého lístku

Zákon pak stanovuje pro lovecký lístek podmínky, které je nezbytné splnit, aby mohl být doklad žadateli vydán. Jako první požadavek je dosažení minimálně 16 let věku. Dále musí být žadatel trestně bezúhonný a způsobilý k právním úkonům. Pro vystavení loveckého lístku je navíc také nezbytné složit odborné zkoušky z myslivosti a mít platné pojištění pro myslivce.

Jak si udělat lovecký lístek?

Pro získání loveckého lístku je nezbytné splňovat výše uvedené zákonem stanovené podmínky. Pro mnohé žadatele je přitom nejkomplikovanějším požadavkem složení myslivecké zkoušky. Dobrou zprávou pro některé žadatele však je, že osoby, které mají myslivost jako studijní obor nebo předmět na střední či vyšší odborné škole, zkoušku z myslivosti skládat nemusejí. Stejně tak se tato povinnost netýká ani studentů, kteří danou zkoušku již složili v rámci studia na vysoké škole.

K tomu, abyste se mohli připravit na zkoušku myslivosti, slouží odborný myslivecký kurz, v rámci kterého získáte veškeré potřebné znalosti. Do kurzu se přihlásíte prostřednictvím okresního mysliveckého spolku v místě vašeho bydliště, který tyto aktivity organizuje. Kromě teoretické částky kurzu je přitom nezbytné také absolvovat roční praxi v honitbě. Tu si žadatel buď zařídí sám, nebo může požádat o pomoc vedoucího vybraného spolku.

Co obnáší myslivecký kurz?

V rámci mysliveckého kurzu budete docházet na výuku do příslušného mysliveckého spolku. Daný kurz vám zabere přibližně pět až deset víkendů. V průběhu výuky se seznámíte s důležitou legislativou týkající se myslivosti. Naučíte se také, jak používat zbraně a střelivo při lovu, získáte informace o myslivecké zoologii, kynologii a v neposlední řadě si osvojíte postupy lovu a zásady první pomoci.

Praktické myslivecké dovednosti se pak naučíte během zmíněné roční praxe v honitbě. Tato část výuky je důležitá nejen pro to, abyste zvládali vykonávat právo myslivosti v praxi, ale také jsou informace nabyté v rámci tohoto kurzu součástí závěrečných zkoušek. V průběhu praxe je pak možné zároveň také rovnou získat zbrojní průkaz.

Kde si zažádat o lovecký lístek?

Pokud jste splnili všechny podmínky pro získání loveckého lístku, je potřeba o jeho vystavení zažádat městský/obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho trvalého bydliště. Tištěný formulář žádosti získáte buď přímo na daném úřadě, nebo je v některých případech možné jej stáhnout v elektronické podobě na webových stránkách příslušné instituce. Vzor žádosti o vydání loveckého lístku je pak k dispozici v příloze vyhlášky č. 244/2002 Sb.

Jestliže o lovecký lístek žádá osoba, která není občanem České republiky, je potřeba vyplněný formulář včetně všech povinných příloh podat na městském/obecním úřadě obce s rozšířenou působností v místě, kde se dotyčný cizinec zdržuje. Po podání žádosti o lovecký lístek má úřad zákonem stanovenou 30denní lhůtu na její vyřízení.

Co je potřeba k vydání loveckého lístku?

 • vyplněná žádost o vydání loveckého lístku,
 • občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední či vyšší odborné škole, kde je myslivost povinným předmětem,
 • v případě loveckého lístku pro studenty odborných škol potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (u cizinců se za průkaz o složení zkoušky z myslivosti považuje platný doklad opravňující k lovu vystavený v zemi, kde mají trvalý pobyt),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo čestné prohlášení o bezúhonnosti,
 • doklad o povinném pojištění pro myslivce.

Cena loveckého lístku

Pokud vás zajímá, jaká je stanovena za lovecký lístek cena, pak se tato částka liší v závislosti na tom, jak dlouhá je doba platnosti daného dokladu. Doklad s platností na jeden rok pak stojí 150 korun, přičemž u osob, které studují myslivost nebo zajišťují myslivost v rámci svého povolání či funkce, je roční lovecký lístek o polovinu levnější, tedy 75 korun. Ceny ostatních loveckých lístků jsou následující:

 • lovecký lístek na 1 den: 30 Kč,
 • lovecký lístek na 5 dní: 50 Kč,
 • lovecký lístek na 30 dní: 70 Kč,
 • lovecký lístek na 6 měsíců: 100 Kč.

Občané České republiky mohou také zažádat o lístek na dobu neurčitou. Jeho cena je stanovena na 1000 korun. Pokud by se stalo, že svůj platný doklad ztratíte, je potřeba zažádat o nový a zaplatit znovu správní poplatek. Úřady zatím neumožňují vydání duplikátu loveckého lístku a je tedy nebytné v takovém případě vystavit úplně nový dokument.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

K čemu slouží lovecký lístek?

Lovecký lístek slouží jako doklad o oprávnění k výkonu práva myslivosti. Držitel tohoto lístku se tak může legálně účastnit honiteb a lovit zvěř. Osoba, která loví zvěř na území České republiky, aniž by disponovala loveckým lístkem, nebo má tento dokument propadlý, se dopouští přestupku a hrozí jí sankce ve výši až 30 tisíc korun.

Kdo vydává lovecký lístek?

Žádost o vydání loveckého lístku se podává na městském či obecním úřadě obce s rozšířenou působností, a to v místě trvalého bydliště žadatele. Pokud je žadatelem cizinec, podává žádost příslušnému úřadu v místě, kde se v České republice zdržuje. Na vydání dokladu má pak úřad zákonem stanovenou třicetidenní lhůtu.

Co je potřeba na lovecký lístek?

Abyste mohli získat lovecký lístek, musíte být starší 16 let, trestně bezúhonní a právně způsobilí. Kromě toho je potřeba, abyste úspěšně složili zkoušku z myslivosti. K přípravě na tuto zkoušku slouží myslivecký kurz, který je rozdělen do dvou částí, a to teoretické a praktické. Nakonec je pro vydání loveckého lístku také zapotřebí disponovat platným pojištěním pro výkon myslivosti.

Kolik stojí lovecký lístek?

Cena loveckého lístku závisí na délce doby jeho platnosti. Jednodenní doklad vás vyjde na pouhých 30 korun, pětidenní lovecký lístek pak stojí 50 korun, měsíční vychází na 70 korun, půlroční na 100 korun a roční stojí 150 korun. Pokud jste občanem České republiky, můžete navíc zažádat o lovecký lístek na dobu neurčitou, za který zaplatíte 1000 korun. Pro osoby, které studují myslivost nebo zajišťují myslivost v rámci výkonu povolání, je cena ročního loveckého lístku stanovena na 75 korun.