ZBROJNÍ PRŮKAZ 2024: Cena a jak ho získat?

Máte rádi historické zbraně a rádi byste si pořídili vlastní sbírku? Věnujete se sportovní disciplíně, kde se neobejdete bez kvalitní pušky či malorážky? Nebo byste si snad rádi pořídili domů pistoli, protože se díky tomu budete cítit o něco bezpečněji? V tom případě budete potřebovat také zbrojní průkaz. Poradíme, co k tomu budete potřebovat a jakou skupinu zbrojního průkazu zvolit.

Co je to zbrojní průkaz?

Zbrojní průkaz (zbrojní pas) je doklad, jenž opravňuje fyzickou osobu k vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do této zbraně, a to v rozsahu oprávnění stanovených pro konkrétní skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu oprávnění k jejich nošení. Jde o veřejnou listinu s platností na 10 let, o které hovoří zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Jaké má zbrojní průkaz skupiny?

Pokud chcete vlastnit a držet zbraň nebo střelivo, musíte k tomu tedy mít platný zbrojní průkaz. V současné době přitom rozlišujeme celkem 5 různých skupin, a to na základě účelu používání zbraně či střeliva a také podle rozsahu oprávnění. Jaké má zbrojní průkaz kategorie?

 • Zbrojní průkaz A – ke sběratelským účelům,
 • zbrojní průkaz B – ke sportovním účelům,
 • zbrojní průkaz C – k loveckým účelům,
 • zbrojní průkaz D – k výkonu zaměstnání či povolání,
 • zbrojní průkaz E – k ochraně zdraví, života a majetku.

Kde si můžu udělat zbrojní průkaz?

Zbrojní průkaz v současné době vydává příslušný útvar policie, což je konkrétně oddělení či odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál na krajském policejním ředitelství. Přesné místo, které je potřeba navštívit, pak vždy závisí na tom, kde má žadatel hlášený trvalý pobyt. Doložit zde musí žádost o zbrojní průkaz na předepsaném tiskopisu a všechny potřebné přílohy.

Postup pro získání zbrojního průkazu krok za krokem:

 • absolvujte lékařskou prohlídku, abyste získali potřebný posudek,
 • podejte přihlášku ke zkoušce z odborné způsobilosti,
 • řádně se na zkoušku připravte (studium teorie, střelecké kurzy),
 • úspěšně vykonejte zkoušku odborné způsobilosti,
 • zažádejte o vydání zbrojního průkazu,
 • vyzvedněte si hotový zbrojní průkaz.

Podmínky pro získání zbrojního průkazu

Ať už toužíte získat zbrojní průkaz na lovecké zbraně, nebo byste si chtěli pořídit zbrojní průkaz ke sběratelským účelům, čeká vás poměrně dlouhé zařizování. Každá fyzická osoba (nemůže se tedy jednat o právnickou osobu nebo OSVČ), která o tento doklad žádá, totiž musí podle zákona splnit všechny následující podmínky:

 • má místo pobytu na území ČR,
 • dosáhla potřebného věku,
 • je způsobilá k právním úkonům,
 • je zdravotně způsobilá,
 • je bezúhonná,
 • je spolehlivá.

Pokud žadatel některé z výše jmenovaných kritérií nemůže prokázat, příslušný policejní útvar jeho žádost zamítne. Jedná-li se o cizince, jenž sice daná kritéria naplnil, ale zároveň nesplňuje předpoklady uvedené v § 18 odst. 3 zákona o střelných zbraních a střelivu, jeho žádosti také nemusí být vyhověno. Proti takovému rozhodnutí se pak již nelze odvolat.

Předepsaný věk

Jednou z podmínek pro získání zbrojního průkazu je dosažení potřebného věku. Tato hranice se však liší v závislosti na tom, o jakou konkrétní skupinu zbrojního pasu žádáte. Konkrétně pak předepsaný věk u jednotlivých kategorií vypadá takto:

 • zbrojní průkaz skupiny A, D, E – je možné vydat osobě starší 21 let,
 • zbrojní průkaz skupiny B nebo C – je možné vydat osobě starší 18 let.

Existuje však řada výjimek, kdy je možné, aby si zbrojní průkaz pořídili i jedinci mladší, než je zde uvedeno. Například zbrojní průkaz skupiny B může získat osoba mladší 15 let, pokud je členem občanského sdružení, které se zabývá sportovní činností dle národních či mezinárodních pravidel a řádů a v rámci této sportovní činnosti vykonává střelbu.

Zbrojní průkaz skupiny C si může opatřit žák starší 16 let, který studuje na střední škole nebo na středním odborném učilišti, kde probíhá výuka myslivosti. Zbrojní průkaz skupiny D pak lze vydat studentům starším 18 let, kteří navštěvují střední školu nebo střední odborné učiliště, v jehož osnovách je zahrnuta výuka puškařského oboru či střeliva.

Výjimky tedy platí především pro sportovce a studenty lesnických nebo puškařských škol. Pokud chce ovšem zbrojní průkaz vlastnit osoba mladší 18 let, potřebuje k tomu také písemný souhlas zákonného zástupce a doporučení příslušného občanského sdružení, školy nebo učiliště.

Zdravotní a odborná způsobilost

Abyste mohli prokázat, že jste zdravotně způsobilí k získání zbrojního průkazu, budete potřebovat posudek od svého praktického lékaře (nebo případně zaměstnaneckého). Toto osvědčení nesmí být starší než 3 měsíce.  Musíte ho pak mít s sebou ve chvíli, kdy se budete hlásit ke zkoušce odborné způsobilosti a budete podávat žádost o vydání zbrojního průkazu.

Kromě toho pak budete muset složit také zkoušku z odborné způsobilosti, ke které se můžete přihlásit pomocí předepsaného tiskopisu u příslušného policejního útvaru. Své znalosti a dovednosti musíte prokázat před zkušebním komisařem, a pokud uspějete, vydá vám doklad o odborné způsobilosti. Ten pak při žádání o zbrojní průkaz nesmí být starší než 1 rok.

Bezúhonnost

Další podmínkou pro získání zbrojního průkazu je trestní bezúhonnost. Tu musí posoudit příslušný policejní útvar, jenž bude požadovat opis z evidence Rejstříku trestů. Nepřihlíží se přitom k zahlazení odsouzení podle trestního řádu nebo na jiné případy, kdy je pachatel nazírán, jako by nikdy nebyl odsouzen (například z důvodu amnestie).

Spolehlivost

Člověk se považuje za nespolehlivého, pokud konzumuje ve zvýšené míře alkohol nebo požívá návykové látky. Také sem ale například patří osoby, které představují nebezpečí pro vnitřní pořádek a bezpečnost, a to svým jednáním, za něž byly v posledních třech letech pravomocně uznány vinnými za spáchání více než jednoho přestupku či jednání se znaky přestupku v určitých oblastech.

Co je potřeba k získání zbrojního průkazu?

Další věc, kterou žadatelé o zbrojní průkaz často řeší, jsou dokumenty potřebné pro vydání této veřejné listiny. Ty se nicméně liší podle toho, v jaké situaci se nacházíte. Budou tedy jiné pro osobu žádající o vydání prvního průkazu, pro jedince žádajícího o prodloužení platnosti průkazu a pro člověka, který chce rozšířit skupiny zbrojního pasu.

První zbrojní průkaz

Nejprve samozřejmě budete muset vyplnit žádost o získání zbrojního průkazu a poté bude nutné na příslušném policejním útvaru předložit následující dokumenty:

 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • doklad o odborné způsobilosti,
 • fotografii o předepsaném rozměru, která odpovídá vašemu současnému vzhledu.

Prodloužení platnosti zbrojního průkazu

Pokud již zbrojní průkaz vlastníte, ale končí mu platnost, nejspíš ho budete chtít prodloužit. K tomu budete opět potřebovat příslušnou žádost a tyto dokumenty:

 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • fotografii o předepsaném rozměru, která odpovídá vašemu současnému vzhledu.

Žádost o vydání nového zbrojního průkazu musí držitel tohoto dokladu předložit příslušnému útvaru policie, a to nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti toho původního. Posuzuje se přitom také bezúhonnost a spolehlivost žadatele. Nejméně jednou za 5 let pak příslušný útvar policie musí prověřit, že držitel zbrojního průkazu splňuje předepsané podmínky.

Rozšíření zbrojního průkazu

Jestliže máte zbrojní průkaz pouze pro určitou skupinu nebo skupiny, ale chtěli byste to změnit, je to samozřejmě možné. Abyste však mohli svůj zbrojní pas rozšířit, budete muset předložit:

 • doklad o odborné způsobilosti pro vybranou skupinu,
 • posudek o zdravotní způsobilosti,
 • fotografii o předepsaném rozměru, která odpovídá vašemu současnému vzhledu.

Pokud se úřad rozhodně vaši žádost schválit a vyhoví vám, místo původního dokladu obdržíte nový zbrojní průkaz, který ten původní nahradí.

Jak vypadá zkouška odborné způsobilosti?

Dříve než se budete moci stát vlastníkem zbrojního průkazu, budete muset prokázat svou odbornou způsobilost. K tomu slouží testy na zbrojní průkaz, které zahrnují teoretickou a praktickou část. K této zkoušce se uchazeč o doklad přihlašuje pomocí předepsaného tiskopisu, jenž podává na příslušném policejním útvaru spolu s posudkem o zdravotní způsobilosti.

Termíny zkoušek na zbrojní průkaz a místo konání žadateli oznamuje příslušný policejní útvar, a to nejpozději 2 měsíce od podání přihlášky (nejpozději 10 dnů před výkonem zkoušky). Teoretická část potom zahrnuje 30 testových otázek, přičemž v současné době se používají jednotné testy pro různé skupiny zbrojních průkazů (nikoliv různé varianty pro různé varianty zbrojních pasů). Liší se pouze nejnižší počet bodů, který je nutné pro splnění zkoušky v rámci dané skupiny získat.

Praktická část zkoušky se pak soustředí na to, zda žadatel o zbrojní průkaz umí bezpečně manipulovat se zbraní a střelivem. Před komisařem tedy musí předvést, že je schopný prohlédnout zbraň, zjistit, jestli je nabitá, částečně ji rozebrat a složit a poté správně připravit ke střelbě. Pak následuje ještě střelba na pevný cíl. Praktická část zkoušky se přitom liší v závislosti na tom, o jakou skupinu zbrojního průkazu člověk žádá.

Zbrojní průkaz cena 2024

Kromě podmínek a potřebných dokumentů většinou žadatele nejvíce zajímá také cena zbrojního průkazu. Vzhledem k tomu, že získání tohoto dokladu zahrnuje řadu byrokratických úkonů, jistě vám je jasné, že se nebude jednat o levnou záležitost. Navíc byste také měli počítat s tím, že je v průběhu celého procesu nutné uhradit řadu poplatků. Ty vypadají následovně:

 • vyšetření a posudek o zdravotní způsobilosti – zhruba 300 až 1000 Kč,
 • případné psychologické vyšetření – až 2000 Kč,
 • vykonání zkoušky odborné způsobilosti (odměna komisaři) – 600 Kč,
 • vykonání zkoušky odborné způsobilosti (cena střelnice) – asi 500 až 2000 Kč,
 • přípravné střelecké kurzy – několik tisíc korun (podle střelnice a konkrétních požadavků).

Další zpoplatněné úkony:

 • přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti – 100 Kč,
 • žádost o vydání zbrojního průkazu pro jednotlivé skupiny – 700 Kč,
 • žádost o rozšíření zbrojního průkazu pro konkrétní skupinu – 700 Kč,
 • žádost o vydání průkazu zbraně – 300 Kč,
 • žádost o vydání zbrojní licence za každou skupinu – 1500 Kč,
 • žádost o rozšíření zbrojní licence za každou skupinu – 1500 Kč,
 • přijetí žádosti o vydání nového zbrojního průkazu po uplynutí platnosti – 400 Kč.

Seznam výše zmiňovaných poplatků samozřejmě není zcela kompletní. Pokud si chcete prohlédnout veškeré zpoplatněné úkony, které s vydáním zbrojního průkazu mohou souviset, navštivte stránky Ministerstva vnitra České republiky, kde najdete informace o správních poplatcích za úkony podle zákona o zbraních platných od 30. ledna 2021. Také je pak samozřejmě najdete přímo v zákoně.

Platnost zbrojního průkazu

Pokud se vám povedlo vykonat teoretický i praktický test na zbrojní průkaz a tuto veřejnou listinu jste získali, možná vás zajímá také to, jaká je vlastně její platnost. V současné době se zbrojní průkaz v České republice vydává na dobu 10 let, ale v některých případech může být tento časový úsek kratší. Správní orgán rozhoduje v řízení o vydání zbrojního průkazu ve lhůtě 30 dnů.

Podle posudku o zdravotní způsobilosti lze některým žadatelům vydat zbrojní průkaz s dobou platnosti kratší než 10 let. Doba platnosti se pak neprodlužuje a po jejím uplynutí se na základě žádosti, kterou žadatel podloží také potřebnými dokumenty, vydává nový zbrojní průkaz. Dojde-li ke změně jména nebo příjmení, držitel zbrojního pasu musí provést výměnu u příslušného útvaru policie.

Jaké jsou kategorie zbraní a střeliva?

Marně přemýšlíte, na jaké zbraně potřebujete zbrojní průkaz a které naopak můžete vlastnit i bez něj? V tom případě pro vás máme praktický přehled, kde najdete jednotlivé kategorie zbraní a střeliva:

 • zbraně kategorie A: zakázané zbraně a zakázané střelivo,
 • zbraně kategorie A-I: zakázané zbraně a zakázané střelivo,
 • zbraně kategorie B: zbraně podléhající povolení,
 • zbraně kategorie C: zbraně podléhající ohlášení,
 • zbraně kategorie C-I: zbraně podléhající ohlášení,
 • zbraně kategorie D: ostatní zbraně nepodléhající registraci,
 • střelivo, které není zakázané.

Pokud u sebe fyzická osoba ovšem má některou ze zbraní, které se řadí do kategorie A, A-I, B nebo C (nebo případně střelivo určené do těchto druhů zbraní), nestačí vám pouze nosit zbrojní průkaz. Kromě toho se musíte vždy prokázat také průkazem zbraně. Tato povinnost se nevztahuje na držitele zbrojního průkazu, jenž má u sebe pouze střelivo a je oprávněn vlastnit, držet nebo nosit střelivo do zbraně, na kterou mu nebyl vydán průkaz zbraně.

Které zbraně můžete vlastnit bez zbrojního průkazu?

Ačkoliv to možná někteří lidé netuší, existují také zbraně, jejichž majitelé nejsou povinni vlastnit zbrojní průkaz. Takové zbraně tedy může člověk starší 18 let užívat bez jakéhokoliv speciálního oprávnění. Jedná se konkrétně o zbraně z kategorie D a také z kategorie C-I. Tam můžeme zařadit například následující zbraně, které splňují předepsané požadavky:

 • luky,
 • kuše,
 • vzduchovky,
 • flobertky,
 • plynové zbraně,
 • signální zbraně,
 • neaktivní torza zbraní,
 • paintballové a airsoftové zbraně,
 • elektrický zneschopňující prostředek (taser).

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Proč si udělat zbrojní průkaz?

Důvodů samozřejmě může být mnoho. Důležitý je například zbrojní průkaz pro myslivce a lovecký zbrojní průkaz, ale tento dokument hraje podstatnou roli také u sportovců, kteří v rámci své disciplíny používají střelné zbraně. Kromě toho může být dobrým důvodem pro získání zbrojního průkazu osobní ochrana, protože se někteří lidé cítí bezpečněji, když vlastní zbraň.

Kdy si můžu udělat zbrojní průkaz?

Předepsaný věk pro získání zbrojního průkazu se liší v závislosti na tom, o jakou skupinu se jedná. Zbrojní průkaz skupiny A, D či E může být vydán osobě starší 21 let, zatímco zbrojní průkaz skupiny B nebo C může získat osoba starší 18 let. Existují zde ale i různé výjimky, například pro sportovce a studenty puškařských či lesnických oborů.

Co je potřeba pro zbrojní průkaz?

Kromě toho, že člověk musí splňovat předepsaný věk, by měl mít také místo pobytu na území ČR. Zároveň musí být způsobilý k právním úkonům, zdravotně způsobilý, bezúhonný a spolehlivý. Je tedy potřeba, aby absolvoval lékařskou prohlídku a získal posudek o zdravotní způsobilosti a také aby úspěšně vykonal zkoušku odborné způsobilosti.

Kolik stojí zbrojní průkaz?

Cena zbrojního průkazu se skládá z řady různých položek. Sem patří poplatek za vyšetření u lékaře (300–1000 Kč), poplatek za vykonání zkoušky odborné způsobilosti (600 Kč pro komisaře, 500–2000 Kč za střelnici), poplatek za přihlášku k této zkoušce (100 Kč), poplatek za žádost o vydání zbrojního průkazu pro jednotlivé skupiny (700 Kč) nebo poplatek za žádost o vydání průkazu zbraně (300 Kč).