POPLATEK ZA POPELNICE 2024: Kdy a kolik se platí za komunální odpad?

V roce 2024 došlo v některých městech k navýšení poplatku za svoz komunálního odpadu. Důvodem je přitom zdražování cen pohonných hmot a energií. Výše těchto povinných odvodů se pak v různých městech a obcích liší. Kolik se tedy platí za popelnice, koho se tato povinnost týká a do kdy platbu uhradit?

Co je to poplatek za popelnice?

Poplatek za popelnice neboli místní poplatek za komunální odpad představuje povinnou platbu, kterou občané jednou ročně odvádí obci či městu. Za tyto finance pak daná obec zajišťuje pravidelný vývoz popelnic, který provádí specializovaná společnost, jež má s obcí uzavřenou smlouvu. Úkolem této firmy je nejen zajistit odvoz odpadu, ale také jeho likvidaci (tzn. skládkování či spálení).

Samotné poplatky od občanů však obvykle nepokryjí veškeré náklady na svoz a likvidaci odpadu, tudíž je část těchto výdajů ještě dofinancovávána z obecního rozpočtu. Některá města a obce mají navíc poplatky za komunální odpad nulové, a to z toho důvodu, že se tímto způsobem snaží zabránit vzniku černých skládek.

Můžete dále setkat i s obcemi, které zavedly sazbu poplatku za kilogram nebo litr vyvezeného komunálního odpadu. Cílem této strategie je přimět občany, aby poctivě třídili. Nicméně někteří lidé se domnívají, že v důsledku drahých poplatků za svoz popelnic, které platí osoby, jež netřídí, mohou vznikat právě zmiňované nelegální skládky.

Kdo musí platit poplatek za popelnice?

Pokud vás zajímá, kdo musí odvádět za popelnice poplatek, pak se jedná o všechny fyzické osoby s místem trvalého bydliště v obci či městě vyskytujícím se na území České republiky. Stejně tak musí v některých případech tento poplatek pravidelně odvádět také majitelé nemovitostí v dané obci. Sazba poplatku se vždy vztahuje na jednoho člena domácnosti. V případě čtyřčlenné rodiny je tedy potřeba uhradit čtyři poplatky.

V roce 2021 byly zavedeny dva systémy pro placení komunálního odpadu. Prvním z nich je Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, u kterého se nezohledňuje, zda poplatník skutečně nějaký odpad produkuje. Druhý představuje takzvaný Poplatek za odkládání odpadu z nemovité věci. V tomto případě dotyčná osoba platbu odvádí pouze v momentě, kdy odpad v dané obci reálně vytváří.

Placení popelnic mimo trvalé bydliště

Jak bylo výše uvedeno, platba za svoz komunálního odpadu se týká i majitelů nemovitostí v příslušném městě nebo obci. Pokud však daný objekt pronajímají, a nájemníci si na adresu této nemovité věci zaregistrují trvalé bydliště, přechází povinnost hradit poplatky za popelnice na ně. Vlastník domu nebo bytu však musí tyto odvody platit v případě, že nájemníci mají trvalé bydliště na jiné adrese.

Z pohledu nájemníka to znamená, že v momentě, kdy se přestěhuje do nájemního bytu, ale trvalé bydliště mu zůstane například na adrese, kde bydlí jeho rodiče, bude odvádět poplatek za odpad právě v místě tohoto trvalého bydliště. V obci nebo městě, kde má pronájem, tak za svoz popelnic už platit nemusí, a tato povinnost zůstává na majiteli bytu.

Jiná situace ovšem nastává, pokud je povinnost odvádět poplatky za komunální odpad sjednána v nájemní smlouvě. V takovém případě odvádí nájemník poplatek v místě svého bydliště a zároveň  druhý poplatek v místě pronájmu, který od něj však vybírá majitel nemovitosti a následně jej sám odesílá dané obci.

Kolik je poplatek za komunální odpad 2024?

Cena komunálního odpadu se v jednotlivých obcích a městech různí. Například v Praze není stanoven jednotný poplatek, který odvádí všichni, ale jeho výše se odvíjí od frekvence svozu a velikosti popelnice. V Jihlavě zase platí o 100 Kč méně občané, kteří poctivě, pravidelně třídí odpad. V řadě měst a obcí je pak sazba poplatku snížena pro nezletilé děti a seniory.

Chcete-li zjistit, jaká je stanovená cena za odvoz popelnice v místě vašeho trvalého bydliště, pak byste tuto informaci měli nalézt buď na webových stránkách dané obce/města nebo v obecní vyhlášce. Ceny svozu odpadu v krajských městech České republiky pak znázorňuje tabulka níže. Uvedené sazby jsou za jednu osobu v domácnosti.

Komunální odpad – cena v krajských městech ČR
MěstoZákladní cena za komunální odpad 2024Snížená cena za komunální odpad 2024 (pro vybrané skupiny občanů)
Brno670 Kč0 Kč
České Budějovice680 Kč0 Kč
Děčín1000 Kč0 Kč
Frýdek-Místek696 Kč348 Kč nebo 0 Kč
Havířov1092 Kč0 Kč
Hradec Králové800 Kč400 Kč
Jihlava804 Kč (704 Kč pro osoby, které třídí odpad)0 Kč
Karlovy Vary0,50 Kč za litr měsíčně
Karviná0 Kč0 Kč
Kladno780 Kč0 Kč
Liberec840 Kč
Most840 Kč0 Kč
Olomouc804 Kč402 Kč
Opava900 Kč540 Kč nebo 0 Kč
Ostrava720 Kč0 Kč
Pardubice650 Kč0 Kč
Plzeň2782 Kč0 Kč
Praha0,50 Kč za litr sběrné nádoby na směsný komunální odpad0 Kč
Teplice0 Kč0 Kč
Ústí nad Labem720 Kč360 Kč
Zlín900 Kč400 Kč nebo 300 Kč

Do kdy zaplatit popelnice 2024?

Platba za komunální odpad má jasně stanovenou splatnost, kterou si obce a města určují samy. Většinou je však tento poplatek potřeba uhradit nejpozději do konce května nebo června daného kalendářního roku. Na některých místech je však doba splatnosti o něco kratší. Nicméně obecně platí, že se tento poplatek obvykle hradí v průběhu prvního pololetí, což můžete vidět i v následující tabulce:

Kdy se platí odpady 2024
MěstoDoba splatnosti
Brno31. května
České Budějovice31. května a 30. listopadu
Děčín31. května a 30. listopadu
Frýdek-Místek31. května
Havířov30. června
Hradec Králové25.dubna
Jihlava30. června
Karlovy Vary15. ledna a 15. července
Karviná
Kladno15. dubna
Liberec31. března a 30. září
Most31. prosince
Olomouc31. května
Opava31. května
Ostrava30. června
Pardubice30. června
Plzeň31. května
Praha15. června a 15. prosince
Teplice
Ústí nad Labem30. června a 31. října
Zlín15. května

Nezaplacený poplatek za komunální odpad

Pakliže nebyla platba za svoz odpadu včas nebo ve stanovené výši uhrazena, vydá o tom obecní úřad rozhodnutí, a to buď formou platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu. Platební výměr je dotyčné osobě doručen, kdežto do předpisného seznamu je možné pouze nahlížet na obecním úřadě.

Do třicátého dne od zpřístupnění hromadného předpisného seznamu se rozhodnutí úřadu považuje za doručené. O vyhlášení tohoto seznamu se občan dozví z veřejné vyhlášky, v níž je uvedena doba a místo možného nahlížení. Pokuta za nezaplacení poplatku za popelnice pak může činit až trojnásobek jeho původní výše.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Do kdy se platí popelnice?

Všechny obce a města si stanovují dobu splatnosti poplatku za komunální odpad samy. Obvykle je však potřeba uhradit platbu v průběhu prvního pololetí příslušného kalendářního roku. Nejčastěji se přitom jedná o dobu splatnosti do 31. května nebo do 30. června. Konkrétní datum by mělo být uvedeno v obecní vyhlášce nebo na webových stránkách obce či města.

Kolik se platí za popelnice 2024?

Každý rok stanovují obce i města sazbu poplatku za svoz komunálního odpadu. Informace o výši cen jsou uvedeny většinou na webu příslušné obce nebo ve vyhlášce. Některá města nemají stanovenou jednotnou sazbu, ale poplatek se odvíjí od frekvence svozu a velikosti popelnice. Tento systém funguje například v Praze.

Jak zjistit dluh za komunální odpad?

Pokud jste nestihli nebo zapomněli včas zaplatit platbu za popelnice, pak obecní úřad vydá o této skutečnosti rozhodnutí, které může mít podobu platebního výměru či hromadného předpisného seznamu. Platební výměr vám bude doručen, kdežto hromadný předpisný seznam je k dispozici pouze na obecním úřade k nahlížení. O možnosti tohoto náhledu se dozvíte z veřejné vyhlášky.

Co se stane když nezaplatím popelnice?

V případě nezaplacení poplatku za odvoz odpadu nebo uhrazení pouze jeho části hrozí dotyčnému pokuta ve výši až trojnásobku původní částky. Pakliže se tato osoba zrovna nachází ve finanční tísni, může obec požádat o možnost splátek.