MORMONI: Kdo jsou, jak žijí a co je pro ně typické?

Ačkoliv mormonství nepatří mezi nejvíce zastoupené náboženské skupiny na našem území, i v našich končinách se můžete setkat s lidmi, kteří se k němu hlásí. Přesto však mnozí netuší, co si pod tímto pojmem představit. Prozradíme, odkud tento duchovní směr pochází, jaká mormonská společenství existují, co je typické pro mormony a jaká musí dodržovat mormoni pravidla.

Kdo jsou mormoni?

Jako mormonství nebo také mormonismus se označuje náboženský směr, jenž vychází z křesťanství. Daná teologie je úzce spojená s postavou Josepha Smithe, který je považován za jejího zakladatele, a samozřejmě i s jeho pokračovateli. Důležitou roli zde hraje také Kniha Mormonova, což je kronika prvních Izraelitů, kteří odešli z Blízkého východu a zamířili do Ameriky.

Nejvýznamnější a také největší frakcí mormonismu je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (LDS neboli Latter-day Saints, což znamená Svatí Posledních dnů), která byla oficiálně založena roku 1830 na území Spojených států amerických. Považuje se za obnovenou původní církev, kterou založil Ježíš Kristus, a zároveň za jedinou církev na světě s kněžskou pravomocí od Boha.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (CJKSPD) má po celém světě více než 16 milionů následovníků, kteří se nesprávně označují jako mormoni. Dané pojmenování vzniklo na základě toho, že členové církve používají kromě bible také zmiňovanou Knihu Mormonovu. Sami ovšem preferují, když jim lidé říkají jednoduše členové Církve Ježíše Krista nebo Svatí posledních dnů.

Teologie založená na tom, co hlásal Joseph Smith, ovšem není jednotná. Existují zde různé skupiny, které se navzájem liší především ve svém postoji k polygamii, ale i k dalším důležitým otázkám. Kromě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů tedy můžeme vyčlenit ještě dvě důležitá mormonská společenství, což je konkrétně:

  • Kristova komunita (RLDS neboli reorganizovaná LDS) – mezinárodní církev, která se nepovažuje za jedinou pravou církev, ale spíše za křesťanskou komunitu. Stojí na několika trvajících principech, ale zastává také různé progresivní kroky (svěcení žen, LGBT svatby) a každé tři roky pořádá Světovou konferenci, kde se její členové scházejí.
  • Fundamentalistická Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (FLDS neboli fundamentalistická LDS) – v tomto případě jde o největší polygamní mormonskou církev, která působí na území Spojených států amerických. Z hlavní mormonské frakce se odštěpila ve chvíli, kdy se prezident Willford Woodruff vzdal plurálního manželství.

Vznik mormonství

Zakladatelem tohoto duchovního směru je Joseph Smith, který měl roku 1820 své první vidění. Údajně se modlil a ptal se Boha, která z církví existujících v danou chvíli je ta pravá. Následně spatřil Boha Otce spolu s Ježíšem Kristem, kteří jej varovali, aby se nepřidával k žádné pozemské církvi. Zároveň mu řekli, že jakmile nadejde správná chvíle, pozná pravdu.

Během 20. let 19. století začal Smith šířit učení mormonismu v západním New Yorku, a to konkrétně v době, kterou lidé označovali jako druhé velké probuzení. Měl ještě několik zjevení, během nichž se od andělů dozvěděl, že ho Bůh využije k obnovení „pravé křesťanské církve“. Konkrétně roku 1823 se mu zjevil anděl Moroni, jenž mu pověděl o knize psané na zlatých deskách, která přináší zprávu o dřívějších obyvatelích Ameriky.

Úkolem Josepha Smithe bylo dle jeho vlastních slov knihu přeložit, a to pomocí speciálních nástrojů, které měl získat spolu se zlatými deskami. To se mu povedlo a roku 1828 tedy mohl začít překládat text z reformní egyptštiny démotického typu do angličtiny. Využíval k tomu nástroje označované jako Urim a Thummim, o nichž se píše v Bibli.

Překlad byl dokončen roku 1829, kdy byl vydán jako Kniha Mormonova, zatímco desky Joseph Smith údajně vrátil andělovi. Svůj text začal postupně šířit za pomoci svého bratra Samuela Smithe a zároveň se mu prý zjevil Jan Křtitel, od nějž získal Aaronovo kněžství, a později jej navštívili apoštolové Petr, Jakub a Jan, kteří mu udělili pravomoc Melchisedechova kněžství.

Konkrétně 6. dubna 1830 pak Joseph Smith oficiálně založil Církev Ježíše Krista, čímž na zemi znovu zorganizoval církev v její původní podobě. Její oficiální název se v průběhu let opakovaně měnil, než se později ustálil na Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Zároveň se však odštěpila také další společenství, která jsou založena na učení Josepha Smithe.

Další významné události

Joseph Smith byl ve svém životě pronásledován a několikrát uvězněn. Některé z těchto útoků pravděpodobně souvisely s tím, že se přiklonil k polygamii, což v tehdejší společnosti vyvolalo velký odpor. Sám tvrdil, že mu posvátnou praktiku plurálního manželství zjevili andělé spolu s Bohem, a proto navázal řadu známostí mimo svůj původní sňatek.

Církev Ježíše Krista se postupem času začala shromažďovat v Kirtlandu ve státě Ohio, kde se její stoupenci rozhodli postavit velký Chrám a založili banku. Zároveň založili komunitu v okrese Jackson v Missouri a doufali, že zde vznikne Nový Jeruzalém (město Sion). Roku 1833 nicméně byli odtud vyhoštěni vlivem eskalujícího konfliktu mezi mormonskými a nemormonskými obyvateli.

Také z Kirtlandu musel prorok Joseph Smith kvůli nepřátelství některých členů církve po zkrachování místní banky se svými stoupenci nakonec uprchnout, a to konkrétně do státu Missouri. Po jeho smrti se věřící v Kirtlandu odtrhli od původní církve a vzniklo tak nové mormonské společenství, které je dnes známé jako Kristova komunita.

TOP:   AFIRMACE PRO ŠŤASTNÝ ŽIVOT: Jak najít štěstí pomocí pozitivních frází?

Ačkoliv žili Svatí v Missouri paralelně se Svatými v Kirtlandu, roku 1838 události nabraly poměrně rychlý spád. Tou dobou byl Joseph Smith ve vězení a missouriskou církev vedl Sidney Rigdon, jenž se později stal významným vůdcem Svatých. Ozbrojení mormoni označovaní jako Danité, kteří měli chránit Svaté před útoky zvenčí, v danou chvíli začali prosazovat zabití mormonských odpadlíků.

V červnu 1838 přednesl Sidney Rigdon proslov známý jako „Salt sermon“, kde odpadlíky označil za sůl, kterou je nutné rozšlapat. Většina z nich proto z mormonských měst a komunit utekla. Danité následně napadli město Gallatin, které bylo středobodem lidí odmítajících mormony na vedoucích pozicích v určitých oblastech, vypálili ho a srovnali se zemí.

Odpůrce Danitů jménem Thomas B. Marsch spolu s dalším apoštolem Orsonem Hydem vše nahlásili autoritám. To vedlo k vyhlášení „vyhlazovacího dekretu“, jenž umožňoval každému obyvateli státu Missouri vyhnat či zabít kohokoliv z mormonů, kteří se stali „nepřáteli státu“. Mnozí Svatí spolu s prorokem odešli do státu Illinois, kde vybudovali město Nauvoo.

Roku 1841 se Joseph Smith stal členem Svobodných zednářů a později představil obřad Obdarování, který se stal jedním z vrcholných obřadů mormonismu (dnes jím prochází každý dospělý člen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, který je toho hoden). Smith byl však později zatčen a roku 1844 ho zavraždil ozbrojený dav, což vedlo k rozkolům v církevní komunitě a ke sporům o nástupnictví.

Služebně nejstarší apoštol Brigham Young, jenž se stal druhým prezidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, se kvůli nesnášenlivosti vůči mormonům rozhodl se svými následovníky odejít na Divoký západ (mimo dosah státní moci USA). Přikázal pak vybudovat nové město uprostřed pustiny, z nějž se později stalo Salt Lake City, hlavní město státu Utah.

Víra mormonů

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů uznává čtyři knihy, které její členové označují jako standardní díla. Patří sem Bible, Kniha Mormonova, Nauka a smlouvy a Drahocenná perla. Z jejich učení vyplývá, že základním pilířem mormonství je kněžská pravomoc, která byla vrácena na zem prostřednictvím andělů. Členové církve také věří v postupné pokračující zjevení.

Základní nauky Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů sepsal Joseph Smith do 13 článků víry. Bůh údajně sestává ze tří osob, což je Otec, Syn a Svatý Duch. Jejich záměrem je přivést lidstvo k nesmrtelnosti a zajistit mu věčný život. Zatímco Otec a Syn mají normální fyzické tělo z masa a kostí, podle čehož byl stvořen člověk, Svatý Duch má pouze duchovní tělo.

Například křest pak mohou členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů přijmout až ve chvíli, kdy dovrší věku 8 let. Nesmí se tedy jednat o mladší děti, které by nebyly schopné plně porozumět jeho významu a nemohly by se pro něj rozhodnout ze svobodné vůle. Skrze daný obřad člověk uzavírá smlouvu s Bohem a souhlasí, že bude dodržovat přikázání a následovat Krista.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů také věří, že rodiny mohou být spolu nejen během pozemského života, ale také po smrti. Uzavírají proto sňatky na věčnost a dodržují zákon cudnosti. Kromě toho hodně bádají v rodinné historii, aby našli své předky a vykonali za ně spásné obřady v chrámu.

Muži i ženy pak mohou sloužit na misii, což je sice dobrovolné, ale u mužů očekávané, protože tímto způsobem naplní svou kněžskou zodpovědnost. Zatímco muži slouží 24 měsíců, u žen je to pouze 18 měsíců. Pomáhají hlásat evangelium a poskytují po celém světě humanitární pomoc na místech, kde je to nejvíce potřeba.

Fungování Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Hierarchie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je odvozená od klasického křesťanství. Každý muž, který je toho hoden, může obdržet kněžství, což je moc propůjčená od Boha lidem, skrze kterou se dají provádět obřady i zázraky. Církev pak řídí prorok, který je zároveň prezidentem, ve spolupráci se dvěma rádci a Kvórem dvanácti apoštolů.

Činnost církve je přitom financována prostřednictvím desátků. To znamená, že členové musí odvádět 10 procent svého platu nebo jakýchkoliv jiných zisků do církevního rozpočtu, což následně pokryje různé církevní aktivity, jako je výstavba chrámů, provoz kaplí nebo třeba misionářská činnost. Jde o jediný zdroj peněz kromě podnikatelských aktivit Korporace prezidenta CJKSPD.

Jak žijí mormoni?

Jaké tedy mají mormoni zvyky a jaká dodržují mormoni pravidla? Ve svých chrámech uzavírají sňatky na věčnost, což se označuje jako zpečetění. Rodiny mormonů pak většinou mívají hodně dětí. Pondělní večery jsou navíc zasvěcené setkávání jejich jednotlivých členů, kdy lidé pořádají ve svých domovech takzvaný rodinný domácí večer. Díky tomu spolu všichni mohou trávit větší množství času.

Mormoni zároveň dodržují takzvaný Zákon cudnosti, jehož chápání se nicméně v jednotlivých společenstvích mormonů liší. Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se nicméně musí zdržet navazování nezávazných sexuálních vztahů, protože by to narušilo jejich mravní čistotu. Za porušení tohoto zákona hrozí menší i větší postihy, a to včetně vyloučení z církve.

TOP:   AFIRMACE PRO ŠŤASTNÝ ŽIVOT: Jak najít štěstí pomocí pozitivních frází?

Boha členové církve nejčastěji uctívají ve svém domově, kde se pravidelně modlí (osobní modlitby a rodinné modlitby). Kromě toho se jich týká také rodinné a osobní studium písem. O výuku dětí se většinou starají jejich rodiče, v čemž jim církev sice pomáhá, ale nepředstavuje jejich hlavní zdroj informací. Rodiče si přitom s dětmi doma mohou v klidu povídat o evangeliu.

V roce 1835 sepsal Joseph Smith text známý jako Slovo moudrosti. V tom je definováno, které potraviny by měl člověk jíst a jakým látkám je naopak dobré se zcela vyhnout. Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů proto neberou drogy, nekouří a nepijí alkohol, kávu ani černý a zelený čaj. Kromě toho by měli jíst zdravě, věnovat dostatečný čas spánku a pravidelně sportovat.

Specifický je také celkový životní styl mormonů. Jednou měsíčně se postí (po dobu 24 hodin) a ušetřené peníze věnují na pomoc lidem, kteří nemají prostředky k nákupu jídla a pití. Navíc si schovávají roční zásobu jídla a dalších potřebných věcí, ale i peníze. To by jim mělo pomoci přečkat těžké chvíle a kritické situace (například nezaměstnanost). Kromě toho by se mormoni měli vyhýbat tetování, což by údajně znesvětilo jejich tělo.

Jaké nosí mormoni oblečení?

Během dospívání mormoni odcházejí na misijní cestu, která trvá dva roky. Jde o jakousi náboženskou povinnost a potřebnou službu jejich církvi. Předtím ovšem musí proběhnout zasvěcení v chrámu. Každý mormon v tuto dobu dostane speciální bílé spodní prádlo, které musí na sobě mít neustále (s výjimkou koupání a sportovních aktivit). Jde o připomínku jejich závazku k dané víře, přičemž údajně může člověka ochránit před působením zlých sil.

Mormoni a polygamie

Největší kontroverze, která se s mormony pojí, se týká jejich postojů k polygamii. Jde o praxi, kdy muž může mít najednou více žen a na druhou stranu žena může mít zároveň více mužů. Tuto praxi zavedl již původní prorok Joseph Smith a všem členům mormonské církve ji potom přikázal dodržovat jeho nástupce, kterým se stal Brigham Young.

Lidem, kteří nepatří mezi přívržence dané víry, se samozřejmě tato praxe nelíbila. Po dlouhém nátlaku federálních orgánů Spojených států amerických tak byl čtvrtý prezident Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů Wilford Woodruff nucen roku 1890 polygamii zrušit, aby mohl být Utah přijat mezi státy Unie. Mnozí členové nicméně polygamii nezavrhli ani po tomto kroku.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů dnes již polygamii většinově nepraktikuje. V nezávislém společenství označovaném jako Fundamentalistická Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (FLDS) se nicméně můžete s polygamií stále setkat, přičemž došlo k několika zatčení a odsouzení právě za mnohoženství nebo sňatky s nezletilými dívkami.

Kolik je mormonů?

Na základě statistik provedených před několika lety na světě žije více než 16 milionů členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří jsou roztroušení zhruba po 190 různých zemích. Nejčastěji samozřejmě obývají mormoni USA (hojně zastoupení jsou v Utahu), ale hojné zastoupení mají i na některých dalších místech.

Pokud jde o to, jak jsou na tom mormoni v ČR, samotná Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů udává, že zde žije více než 2500 jejích následovatelů. Také zde najdete 1 misii, 12 sborů a 2 genealogická střediska rodinné historie. Největší počet členů přitom žije ve velkých městech, jako je Brno a Praha.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Jsou mormoni sekta?

Mormonismus neboli mormonství je náboženský směr, který vychází z křesťanství. Nejedná se tedy o sektu, ale o církev legálně založenou ve všech státech, kde aktuálně působí. Nejvýznamnější frakcí je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů (LDS), která vznikla roku 1830. Existují ovšem i další dvě početná společenství mormonů, což je Kristova komunita a Fundamentalistická Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Kdo je zakladatelem mormonství?

Původcem tohoto duchovního směru je muž jménem Joseph Smith, který měl údajně několik vidění, kdy se setkal s Bohem Otcem, s Ježíšem Kristem, s apoštoly či s anděly. To jej vedlo k založení Církve Ježíše Krista, která by měla být jedinou pravou křesťanskou církví. Také sepsal Knihu Mormonovu a další důležité spisy, kterými se dnes mormoni řídí.

Co nesmí mormoni?

Dle Zákona cudnosti, který mormoni dodržují, by se měli zdržet všech nezávazných sexuálních vztahů, protože jinak by čekal tvrdý postih. Zároveň nepijí alkohol, kávu ani černý a zelený čaj, nekouří, neberou drogy a nenechávají se tetovat. Když se chystají na obřad zasvěcení, nesmí si sundávat speciální spodní prádlo, pokud nejde o koupání nebo o nějakou sportovní aktivitu.

Jak vnímají mormoni polygamii?

Zakladatel mormonství Joseph Smith prohlásil, že mu andělé s Bohem zjevili posvátnou praktiku plurálního manželství, a přiklonil se k polygamii. Ta je dnes v rámci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů od roku 1890 zakázaná Někteří mormoni ji však stále praktikují, a to především členové společenství Fundamentalistické Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.