DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ: Jak to funguje a jaké jsou podmínky?

Máte doma nadprůměrně nadané dítě, potomka se speciálními potřebami, který vyžaduje vyšší pozornost, nebo se vaše ratolest připravuje na sportovní kariéru a potřebuje individuální plán vzdělávání? Nejen v těchto případech mohou rodiče využít možnost domácí výuky. Než se pro ni rozhodnete, je však potřeba seznámit se všemi zákonem stanovenými podmínkami této formy vzdělávání.

V čem spočívá domácí vzdělávání

Domácí výuka neboli takzvané domškoláctví se stala v posledních letech mezi rodiči velkým trendem. Ačkoliv to mnozí možná nevědí, už přibližně dvacet let je tento způsob vzdělávaní dětí uznávaný zákonem. Nicméně samotný pojem „domácí vzdělávání“ není zcela přesný. Zákon totiž místo něj používá termín „individuální vzdělávání“.

Individuální vzdělávání pak představuje výuku, která je zajištěna v domácích podmínkách bez trvalé docházky do školy. Dítě může doma vyučovat buď přímo jeho zákonný zástupce (pakliže má k tomu odpovídající vzdělání dle zákona), nebo najatý soukromý učitel. Dále pak zákon zahrnuje do individuálního vzdělávání také docházení do komunitních škol, které nejsou akreditovány MŠMT.

Důvody pro domácí vzdělávání

Důvodů, proč pro své děti zvolit domácí a komunitní vzdělávání, je celá řada. Pro někoho může tento styl výuky vyřešit nesoulad pracovního života se školní docházkou jeho potomka, jiní zase takto řeší případnou šikanu ve škole. U mnohých rodičů je pak hlavním důvodem vlastní ideologie, která se neslučuje s postupy a metodami klasického vzdělávacího systému.

Pakliže však problémem není systém vzdělávání ale například dlouhé pracovní cesty rodičů nebo časově náročný koníček potomka, pak domácí vyučování probíhá obvykle standardním způsobem, kdy dítě používá klasické školní učebnice a drží se stanovených školních osnov. Rodiče zároveň v tomto případě dbají na to, aby jejich ratolest držela studijní tempo se svými vrstevníky ve škole.

Jestliže ale důvody rodičů pro domácí vzdělávání jsou ideologického charakteru, pak domácí učení bude probíhat pravděpodobně trochu odlišně. Někteří rodiče dávají například přednost takové výuce, která je více založena na praktických aspektech života. V některých rodinách zase hraje roli náboženství, takže i samotná domácí výuka je pak tímto směrem ovlivněna.

Nevýhody a výhody domácího vzdělávání

Domácí vzdělávání má své výhody i nevýhody, které by měl každý rodič při rozhodování se o změně způsobu výuky zvážit. Prvním benefitem, který ocení děti i rodiče, je časová flexibilita. Ráno nemusí děti vstávat brzy, aby stihly první vyučovací hodinu. Záleží v podstatě jen na tom, jak si studijní režim naplánujete vy sami.

Kromě časové volnosti má domácí vyučování také tu výhodu, že k žákovi je přistupováno individuálně, čímž je zajištěna lepší efektivita vzdělávání. Díky individuálnímu přístupu je možné zvolit takovou formu výkladu, která bude vyhovovat danému dítěti. Navíc má soukromý učitel nebo rodič také v podstatě volnou ruku v tom, jak, kde a kdy bude výuka probíhat.

Úloha domácího učitele ale nemusí být tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Je potřeba mít nejen požadované vzdělání na to, abyste své děti mohli sami učit, ale také dostatek trpělivosti. Pro některé rodiče může být navíc nevýhodou finanční stránka domácího vzdělávání. Jelikož stát neposkytuje žádnou peněžní podporu rodinám, jejichž děti se učí doma, musí rodiče veškeré výdaje za studijní materiály a pomůcky hradit z vlastních zdrojů.

Pro koho je domácí vyučování vhodné

Školní docházka je velmi podstatnou součástí socializace dítěte. Díky pravidelnému navštěvování školy se dítě postupně začleňuje do společnosti, buduje si vztahy, formuje hodnoty a postupem času se emancipuje od rodičovského vlivu. Jelikož socializace velmi ovlivňuje vývoj dítěte, je nezbytné, aby rodiče v případě domácího vzdělávání zajistili, aby se jejich potomek stýkal se svými vrstevníky a učil se sociální interakci.

Existují přitom skupiny dětí a rodičů, pro než je domácí vzdělávání v mnoha ohledech vhodnější než klasická školní výuka. Typicky se jedná o děti se speciálními potřebami a/nebo s velkým nadáním. Tito žáci jsou obvykle ve škole napřed před ostatními spolužáky. To může vést k tomu, že během výuky ztratí lehce pozornost a začnou se nudit. Tomu se dá předcházet právě díky domácímu vyučování, které lze individuálně přizpůsobit jejich tempu. Kromě nich je pak tento typ studia vhodný také pro následující skupiny lidí:

 • žáci připravující se na sportovní kariéru,
 • žáci, jejichž rodiče hodně cestují,
 • rodiny s velkým počtem dětí,
 • rodiny žijící na samotě nebo velmi daleko od nejbližší školy,
 • rodiče, jejichž ideologie není v souladu s tradičním vzdělávacím systémem.

Podmínky domácího vzdělávání

V současné době umožňuje zákon č. 561/2004 Sb. individuální domácí výuku dětem na prvním stupni základní školy a stejně tak je povolena také domácí výuka na druhém stupni základní školy. Nicméně, pokud chcete, aby váš potomek přešel ze školy na domácí výuku, je potřeba podat písemnou žádost řediteli školy, kam bylo dítě přihlášeno v rámci povinné školní docházky (tzv. kmenová škola). Učinit tak rodiče přitom můžou kdykoliv během školního roku.

Zároveň je ale také potřeba splňovat pro domácí vzdělávání podmínky, které stanovuje zákon. První z nich je přijatelné odůvodnění žádosti. To znamená, že není možné převést dítě na tento typ vyučování pouze na základě rozhodnutí rodičů. Musí to být odůvodněno skutečnostmi, které jasně vysvětlují, proč je tato varianta pro daného žáka vhodnější než pravidelná školní docházka.

Další požadavek představuje zajištění odpovídajících podmínek pro vzdělávání dítěte v domácím prostředí. To znamená především vybavení místnosti, kde bude domácí výuka probíhat, potřebným nábytkem a pomůckami. Samozřejmostí je pak pořízení vhodných učebnic a dalších studijních materiálů.

Zároveň musí mít osoba, která bude dotyčného žáka vyučovat, také odpovídající vzdělání. Zde platí pravidlo, že v případě žáka prvního stupně je nezbytné, aby jeho domácí učitel měl vystudovanou alespoň střední školu s maturitou. U žáků, kteří chodí na druhý stupeň základní školy, je pak tato podmínka ještě přísnější a daná osoba, jež bude vést domácí výuku, musí mít vzdělání dokonce vysokoškolské.

Kdo je garant domácího vzdělávání

Pokud jako rodiče nedisponujete požadovaným vzděláním, které podle zákona musíte mít, abyste mohli vést domácí výuku svého potomka, je potřeba aby se vám za vyučování zaručil někdo, kdo potřebné vzdělání má. Této osobě se říká garant nebo též někdy metodik domácího vzdělávání. Může jím být přitom někdo z příbuzenstva, přítel nebo najatý soukromý učitel. Avšak zodpovědnost za patřičné vzdělávání svého dítěte stále nese jeho zákonný zástupce.

Prostředí pro domácí výuku

Stejně jako musí výukové místnosti ve škole splňovat určité světelné a klimatické podmínky, měl by také zákonný zástupce žáka zajistit dobře větraný a dostatečně osvětlený prostor pro výuku. Pro splnění zákonem stanoveného požadavku na zajištění odpovídajících podmínek pro domácí vyučování je pak nezbytné, aby daná domácnost disponovala také potřebným vybavením. Mezi základní potřeby a pomůcky pro výuku, které musí mít žák doma k dispozici, patří:

 • vhodný psací stůl a židle,
 • počítač s přístupem k internetu,
 • tiskárna,
 • základní psací a výtvarné potřeby,
 • učebnice,
 • speciální didaktické a kompenzační pomůcky.

Pokud se divíte, k čemu je potřeba tiskárna, pak je to zejména z toho důvodu, že žák bude v průběhu výuky potřebovat mnoho studijních podkladů. Některé z nich mu přitom může doporučit také školní konzultant. Často se tyto studijní podklady zasílají v elektronické podobě a je potřeba je vytisknout, jelikož do nich musí žák vyplňovat různé informace nebo s nimi jinak pracovat.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Jak funguje domácí vzdělávání?

Domácí vzdělávání je forma studia, při které žák prvního nebo druhého stupně základní školy studuje doma nebo na jiném místě místo toho, aby navštěvoval školu. Učí ho přitom buď jeho zákonný zástupce, pokud disponuje potřebným vzděláním, nebo garant domácí výuky. Podle požadavků kmenové školy pak musí žák chodit na přezkoušení, která mohou probíhat jednou za pololetí, každý měsíc nebo v jiném intervalu podle toho, co požaduje škola.

Co je potřeba pro domácí vzdělávání?

Aby mohl váš potomek absolvovat domácí výuku místo povinné školní docházky, je nezbytné splňovat podmínky stanovené zákonem. V prvé řadě musí mít osoba, která jeho výuku povede, sama patřičné vzdělání. Dále je nezbytné podat kmenové škole přijatelné odůvodnění žádosti, a nakonec musí být také vhodně vybavena domácnost, kde bude výuka probíhat.

Kolik stojí domácí škola?

Jelikož neexistuje v současné době žádná finanční podpora na domácí výuku, kterou by rodinám stát poskytoval, musí rodiče hradit veškeré výdaje za takové vzdělávání ze svých vlastních zdrojů. Do těchto nákladů je potřeba započítat jednak vybavení domácnosti, které musí rodiče zajistit, jako je například psací stůl a tiskárna, a dále také veškeré pomůcky a studijní materiály, které bude dítě po dobu svého domácího studia potřebovat.

Jak požádat o domácí vzdělávání?

Pokud chcete, aby vaše dítě přešlo z klasické školní výuky na tu domácí, je potřeba nejprve najít kmenovou školu, která vám to umožní. V České republice se jich dnes nachází už poměrně velké množství, takže by to neměl být příliš velký problém. Poté, co do ní svého potomka zaregistrujete, je nutné doručit k rukám ředitele této školy písemnou žádost o přestoupení žáka na domácí výuku.