ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 2024/2025: Novinky a postup, jak na to?

V průběhu dubna letošního roku budou tak jako každý rok probíhat zápisy dětí do prvních tříd základních škol. Každým rokem však přibývá čím dál tím více předškoláků, kterým rodiče domlouvají odklad povinné školní docházky. V jakých případech je pro dítě skutečně vhodné tento krok učinit a jak přitom postupovat?

Co je to odklad školní docházky?

Odklad povinné školní docházky neboli zkráceně školní odklad znamená odložení nástupu předškoláka do první třídy základní školy. Zápis pro školní rok 2024/2025 je přitom povinný pro děti narozené od 1.9. 2017 do 31.8. 2018. Pakliže má rodič podezření na to, že jeho dítě není ještě duševně či tělesně připraveno na plnění školních povinností, pak je nejprve potřeba konzultovat tuto situaci s pedagogicko-psychologickou poradnou a s dětským lékařem.

Na nepřipravenost dítěte na školní docházku může jeho zákonné zástupce upozornit také učitelka v mateřské školce, kam předškolák dochází. Nicméně jedná se skutečně pouze o doporučení, kterým se daný rodič nemusí nutně řídit. Rozhodnutí by měl učinit až na základě odborného posouzení od pracovníka poradenského zařízení nebo lékaře.

Podmínky této problematiky jsou pak upraveny v Zákoně č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a to konkrétně v §37 části třetí a hlavy první. Na možnost odkladu nástupu do školy by vás přitom měla upozornit i samotná škola při zápisu dítěte do první třídy.

V České republice však bohužel stále dochází ke zneužívání této možnosti, jelikož mnozí rodiče se tímto způsobem snaží oddálit povinnost, které jim z nástupu jejich potomka do školy vyplývají. I s ohledem na potřeby dítěte je tak důležité dobře zvážit, zda tento odklad skutečně potřebuje či nikoliv. Mohou mu z něj totiž plynout určité nevýhody do budoucna.

Důvod odkladu školní docházky

Obecným důvodem pro odložení nástupu do první třídy je nedostatečná školní zralost dítěte. V takovém případě by totiž budoucí žák nemusel zvládat nároky, které na něj budou při školní výuce kladeny, což by mohlo mít za následek negativní dopad na jeho psychický vývoj i samotnou úspěšnost ve škole. Jako další důvody odkladu povinné školní docházky lze pak uvést:

  • celkovou nevyzrálost,
  • málo vyvinuté sociální a emocionální schopnosti,
  • vady řeči a výslovnosti,
  • vývojové poruchy,
  • poruchy pozornosti a soustředění.

Opodstatněný odklad školy může být pro následný duševní rozvoj žáka zcela zásadní. Případné školní neúspěchy, které mohou nastat, pakliže dítě nastoupí do školy, aniž by na ni bylo dostatečně zralé, může vyvolat nechuť ke školní výuce. Mnohdy to má za následek i určité psychické potíže, které se u malého školáka kvůli zažívajícímu stresu rozvinou.

Odklad školní docházky by měli rodiče využít zejména pro stimulaci dítěte a kompenzaci jeho potíží. Například v případě, že jejich potomek trpí určitými vadami řeči, je potřeba navštěvovat logopeda a provádět s dítětem podle instrukcí lékaře příslušná logopedická cvičení. Stejně tak je nezbytné, aby se i jiné vady, poruchy a vývojové nedostatky řešily důsledně a skutečně se rodiče svému dítěti v tomto směru dostatečně věnovali.

Existují nevýhody odkladu školní docházky?

Ačkoliv si mnoho rodičů myslí, že odkladem školy svému dítěti prodlouží dětství a pomohou mu vyhnout se případným potížím se školními povinnostmi, není to ve všech případech zcela účinné řešení. Z rozhovorů s některými řediteli škol a pedagogickými pracovníky vyplývá, že reálně odložení povinné školní docházky potřebuje jen zlomek z celkového počtu dětí, které do první třídy v řádném termínu nenastoupí.

Jedním z nejčastějších argumentů zákonných zástupců přitom bývá, že jejich potomek se narodil v letních měsících, tudíž ještě není zcela zralý na povinnou školní docházku. To však ale vůbec nemusí být relevantní důvod pro odklad, jelikož takové děti mohou být už na školní povinnosti psychicky i fyzicky připraveni, a to mnohdy i více než jejich o pár měsíců starší vrstevníci.

Je navíc potřeba si uvědomit, že sedmiletý nebo osmiletý žák, kterému byl nástup do školy odložen, bude následně sdílet třídu s mladšími spolužáky. U malých dětí je i takto nízký věkový rozdíl výrazně znát. Žák s odkladem tak může mít potíže zapadnout do kolektivu a nemusí být pro něj snadné najít si mezi svými spolužáky přátelé.

Odklad školní docházky – postup

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje ředitel školy na základě žádosti, kterou mu podají rodiče daného dítěte. Tuto žádost je přitom nutno doručit nejpozději do konce dubna kalendářního roku, ve kterém mělo dítě nastoupit do školy. Nejjednodušším způsobem je podání formuláře pro odklad školní docházky přímo v den zápisu dítěte do první třídy.

Žádost o odklad školní docházky lze také podat prostřednictvím datové schránky. Kromě toho je k ní navíc potřeba přiložit další dva nezbytné dokumenty. Prvním z nich je Doporučující posouzení školského poradenského zařízení a druhé představuje Doporučující posouzení odborného lékaře (obvykle pediatra, kterého dítě navštěvuje).

Ačkoliv výběr školského poradenského zařízení závisí na preferencích zákonných zástupců dítěte, nejčastěji se jedná o pedagogicko-psychologickou poradnu nebo speciálně pedagogické centrum. Pakliže ředitel školy na základě podané žádosti odklad schválí, měl by poučit rodiče o tom, že mají povinnost svému potomkovi zajistit další předškolní vzdělávání, které se v takové situaci prodlužuje o jeden školní rok.

Druhý odklad školní docházky

Pokud vás zajímá, zda je možné odložit svému dítěti školní docházku dvakrát nebo víckrát po sobě, pak vás odpověď nejspíše moc nepotěší. Česká legislativa totiž stanovuje, že dítě musí zahájit povinnou školní docházku nejpozději ve školním roce, v němž dovrší osmý rok věku. Z toho důvodu je možné nástup do první třídy základní školy odložit pouze jednou.

Dodatečný odklad povinné školní docházky

V praxi se pak můžete setkat ještě také s pojmem dodatečný odklad školní docházky. Ten se týká dětí, které se zdály být v den zápisu do první třídy zralé na školní vzdělávání, nicméně po jejich nástupu do školy vyšlo najevo, že na plnění studijních povinností ještě nejsou dostatečně tělesně a/nebo duševně vyspělé. Nejpozději do konce prvního pololetí školního roku (tedy do 31. prosince) tak pro ně mohou jejich zákonní zástupci zažádat o odložení docházky.

Řízení o dodatečném odkladu lze učinit i z moci úřední, je však vždy zapotřebí získat souhlas zákonných zástupců dotyčného žáka. Na rozdíl od standardního odkladu není v tomto případě potřeba dokládat žádná doporučení od lékaře nebo poradenského zařízení. Pakliže ředitel odklad povolí, vydá rodičům o této skutečnosti písemné potvrzení.

Sociálně znevýhodněným žákům s dodatečným odkladem povinné školní docházky se zároveň doporučuje navštěvovat přípravnou třídu základní školy. Pokud ale ředitel školy rozhodne o nevyhovění odkladu, musí rodičům dodat písemné vyrozumění, kde budou uvedeny důvody, proč toto rozhodnutí učinil.

Plánované legislativní změny

V České republice má odklad téměř každé čtvrté dítě, což je výrazně více než v ostatních státech Evropy. Podle statistik poskytnutých Českou školní inspekcí je v současnosti v naší zemi asi 23 procent dětí, jimž byl odložen nástup do první třídy základní školy. Přitom například v Německu činí počet těchto případů pouhé 2 procenta, v Belgii jen 1 procento a ve Francii možnost odkladu vůbec neexistuje.

Vzhledem k tomu, že počet dětí s odkladem povinné školní docházky v České republice neustále roste, zvažuje vláda v brzké době zavedení určitých změn. Momentálně je na stole návrh se třemi možnými scénáři, jejichž cílem je zabránit zbytečnému oddalování nástupu do školy u dětí, které to ve skutečnosti nepotřebují. Ve vzduchu tak visí následující varianty navržených legislativních změn:

  1. úplné zrušení odkladu povinné školní docházky,
  2. omezení důvodů, na základě kterých je možné odklad udělit,
  3. posunutí věkové hranice dětí, u nichž je odklad posuzován.

V prvním čtvrtletí roku 2024 by Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mělo provést analýzu uvedených návrhů. Jakmile bude tato analýza připravená, proběhne politická a odborná debata nad jednotlivými variantami. Až poté bude vybrán konkrétní návrh, který následně ještě bude muset být schválen.

Sledujte novinky webu RadimeJAK.cz na Googlu a Seznamu!

Kdy dát odklad školní docházky?

Odklad nástupu dítěte do první třídy je doporučen za předpokladu, že dotyčný předškolák není ještě dostatečně zralý pro plnění školních povinností. Tím může být myšleno například, že disponuje určitou vývojovou poruchou, vadou řeči nebo výslovnosti, nedostatečnými sociálními a empatickými schopnostmi nebo se u něj projevují poruchy pozornosti a soustředění.

Kolik může mít dítě odkladů?

Podle informací stanovených ve školském zákoně musí dítě zahájit povinnou školní docházku nejpozději v tom školním roce, ve kterém bude mít osmé narozeniny. Z toho vyplývá, že v České republice je možné odložit povinnou školní docházku vašeho dítěte maximálně jednou.

Kdo rozhoduje o odkladu povinné školní docházky?

O odklad školní docházky žádají rodiče, respektive zákonní zástupci dítěte, ředitele školy, do které má jejich potomek nastoupit. Zda bude žádosti o odklad vyhověno přitom rozhoduje právě daný ředitel na základě doporučujících posouzení od poradenského zařízení a od lékaře. Vyrozumění o vyhovění či nevyhovění žádosti pak zákonní zástupci dostanou v písemné podobě včetně případného odůvodnění.

V kolika letech se chodí do první třídy?

V České republice nastupuje dítě do první třídy základní školy standardně v šesti letech. Pokud však na zahájení školní docházky není tělesně nebo duševně ještě připraveno, je možné ji odložit o jeden školní rok. Pro školní rok 2024/2025 mají povinný zápis do první třídy děti narozené v období od 1.9. 2017 do 31.8. 2018.